นครราชสีมา

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้จัดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย (นำร่อง) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย หลักการกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 คน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ในห้วงที่ผ่านมาและพิจารณางบประมาณปี 2557 ของกิ่งกาชาดอำเภอจักราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "เด็กโคราช รู้จักรัก 56" โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อสังคม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันต์ นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช มอบแว่นสายตาในโครงการ "รถหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่"
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ณ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 26 มีนาคม 2556 นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกมอบถุงยังชีพและผ้าห่มให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

ในวันที่ 25 มีนาคม 2556 นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มอบถุงยังชีพและผ้าห่ม จำนวน 200 ชุด
เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยในพื้นที่

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นครราชสีมา ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2556
ณ อาคารโดมจอดรถ สวนสัตว์นครราชสีมา ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมอบของขวัญและของรางวัลแก่ คนพิการ
เนื่องในการจัดงานครั้งนี้

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและนางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิก ร่วมกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมและนำเงินพระราชทาน
ไปมอบให้แก่นางเบญจมาศ บุญเร ผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นครราชสีมา ออกบรรเทาทุกข์
ให้ความช่วยเหลือนายพินิต พินิจไชย ซึ่งพิการแขนขาไม่มีแรง ไม่สามารถ ช่วยเหลือตนเองได้ ณ ตำบลหนองบัว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content