นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 308 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 230 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 78 ราย ได้โลหิต 92,000 ซีซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการทางสมองราย ด.ช. อดิศักดิ์ สิงห์กิ่ง อายุ 3 ขวบ ซึ่งพิการ
ตั้งแต่กำเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน 2,000 บาท พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นายธนสุนทร สว่างสาลี ช่วยเหลือเป็นเงิน 2,000 บาทเพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 28/2 บ้านคลองเตย ม. 5 ต.สะแกราช

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้พิการ ราย น.ส.วรรณา ไชยกุล อายุ 22 ปี ซึ่งมีความพิการทางร่างกาย
และสติปัญญา ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และอาศัยอยู่บ้านพักที่สภาพแวดล้อมไม่ถูกสุขลักษณะ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน
3,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 3 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา โดยมี นายอำเภอวังน้ำเขียว นายอภิชาติ ธนะมัย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาม 2560 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท คลังพลาซ่า จอมสุรางค์ยาตร์ จำกัด มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 60 ราย ผู้บริจาคฯ ที่ได้ 39 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้
21 ราย ได้โลหิต 15,600 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 8.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมโครงการ " เสริมสร้าง
ความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน " ณ โรงเรียนบ้านทำนบพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ
จังหวัดนครราชสีมา และได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ จำนวน 100 ชุด โดยมีนายจรัสชัย โชคเรื่องสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา หมอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นตัวแทน
ร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารโดม สวนสัตว์นครราชสีมา
อำเภอเมืองนครราชสีมา มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 269 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 162 ราย ผู้บริจาคฯไม่ได้ 107 ราย ได้โลหิต 64,800 ซี.ซี.

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมามอบหมายให้
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมาเป็นตัวแทนมอบผ้าห่ม
กันหนาวในโครงการธารน้ำใจสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ อำเภอโนนสูง เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร
หมอบบ้านให้แก่ นางอุ่น จับกลาง จำนวน ๑ หลัง และมอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน ๕๐ ผืน ให้แก่ราษฎร ณ บ้านบิงมิตรภาพ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลบ้านบิง

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดร่วมออกบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ครอบครัวของ น.ส.ดวงฤทัย สีนะ บ้านเลขที่ 110 ถนนเดชอุดม ซอย 14/2 ชุมชนพาณิชย์เจริญ เทศบาลนครนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรม " ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน " ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ วัดม่วง
อำเภอเมืองนครราชสีมา โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัด
ได้สนับสนุนอาหารกลางและจัดชุดของที่ระลึกมอบให้แก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ฯ จำนวน 74 ชุด โดยมี นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันนี้ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้
นางศิรินาถ จันทรนิมิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ประจำปี 2560 (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดหนองหว้า ม.1 ต.โคกรวด อ.เมืองฯจ.นครราชสีมา โดยมีว่าที่ร้อยตรี
นิรันดร์ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content