นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช และสมาชิกกาชาดอำเภอจักราช ร่วม
พิธีลงนามถวายพระพรและถวายอาศิรวาทสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 ของอำเภอจักราช
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สู่ภูมิภาค 76
จังหวัด เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายประภาส รักษาทรัพย์ ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัด
นครราชสีมา ว่าที่ รต.นิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดโครงการ "รถหน่วยบริการตรวจสายตาและสุขภาพเคลื่อนที่" เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม
เปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีการมอบแว่นสายตาให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุน้ำท่วมขังในเขตพื้ันที่อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเพียรศักดิ์ ประภากร นายอำเภอครบุรี คณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดและผู้มีเกียรติ เข้าร่วมการเปิดโครงการ "เด็กโคราช รู้จักรัก 56 " ครั้งที่ 3 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานราชการอื่น ๆ จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างให้เด็กโคราชมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความรัก "รักตัวเอง

จังหวัดนครราชสีมา

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 1

วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2556 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำงบประมาณ
การเงินและการบัญชีของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ครั้งที่ 1) ภาค 5 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์
มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสุรินทร์  ณ โรงแรมรายาแกรนด์ จังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมอบรม

โครงการอบรมการจัดทำงบประมาณฯ ครั้งที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทยได้จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเหล่ากาชาดจังหวัด
(ครั้งที่ 5) ภาค 5 โดยมีจังหวัดที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 จังหวัด คือ นครราชสีมา
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ มหาสารคาม ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบงานสารบรรณฯ ครั้งที่ 5

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

สถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ได้จัดการอบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย (นำร่อง) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วิทยากรจากสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย หลักการกาชาด และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร
สภากาชาดไทย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 37 คน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556

อบรมอาสาสมัครสภากาชาดไทย จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางพัณณ์ชิตา นำพูลสุขสันติ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอจักราช พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงาน
ในห้วงที่ผ่านมาและพิจารณางบประมาณปี 2557 ของกิ่งกาชาดอำเภอจักราช ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556

กิ่งกาชาดอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

นางราตรี บัวประดิษฐ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิชัย ขัตติยวิทยากุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
ว่าที่ ร.ต.สมบัติ จันทรเจษฎากร นายอำเภอสูงเนิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ "เด็กโคราช รู้จักรัก 56" โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อสังคม

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content