นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอหนองบุญมาก มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 182 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 157 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดนครราชสีมา ร่วมโครงการ “ สร้างเสริมความจงรักภักดีดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้ประชาชน ” (จังหวัดเคลื่อนที่)
ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวโคก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอขามสะแกแสง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 142 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 112 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอโชคชัย  มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 141 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 114 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุ
ลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลดอนมัน ,ตำบลทุ่งสว่าง,ตำบลนางลำและตำบลกระทุ่มราย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 261 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้นางธีรพร โชคเรืองสกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในอำเภอสีดา 3 ราย
1. นายอ่อน ผ่องแผ้ว อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองตาดใหญ่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวนหนึ่ง
เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้พิการ

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการ
รักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอจักราช มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 175 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 147 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้
นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา
ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุพายุลมแรงและฝนตก ทำให้บ้านเรือนราษฏร ยุ้งฉางและทรัพย์สินอื่นๆ ได้รับความเสียหาย ในตำบลโนนแดง
ตำบลสำพะเนียง ,ตำบลวังหิน โดยในเบื้องต้นได้รับรายงานความเสียหาย จำนวน 200 ครัวเรือน เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจ

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้นางวิไลลักษณ์ ดุจจานุทัศน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในอำเภอโนนแดง 3 ราย
1. นางสด ประจิตร อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 92/1 หมู่ 12 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
2.นางสาย ทองพันธ์ อายุ 63 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 33 หมู่ 11 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่
สาขาบริการโหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิต
สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ณ อำเภอสีดา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 176 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 122 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา
Syndicate content