นครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 11.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจอยู่ได้แบบยั่งยืน ประจำปี 2562
ให้กับ นายสุชาติ พวนขุนทด (ผู้พิการทางสายตา) อยู่บ้านเลขที่ 50 หมู่ 1 ตำบลหนองกราด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจาก เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท และกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทดร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ 80 ปี ขึ้นไป

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด รองนายกกิ่ง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ นายกกิ่งกาชาด
อำเภอด่านขุนทด คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมมอบเงินและสิ่งของ ช่วยเหลือนักกีฬาโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
ณ สนามฟุตบอลมัธยมด่านขุนทด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและมอบสิ่งของแก่ผู้บริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอด่านขุนทด มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 321 ราย ผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง 47 ราย จำนวนโลหิตที่ได้รับบริจาค 274 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 39 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-13.00 น. นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย
นางธีรพร โชคเรืองสกุล รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมออกโรงทาน โดยนำข้าวไข่เจียว
กระเพราหมู ข้าวผัด แกงจืดเต้าหู้หมูสับ น้ำดื่ม และขนมหวาน มาเพื่อให้บริการแก่ญาติผู้ป่วย และบุคลากรของโรงพยาบาลมหาราช ณ โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอประทาย มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 284 ราย จำนวนโลหิต
ที่ไดัรับบริจาค 250 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 157 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 95 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการ
โลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้
ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอด่านขุนทด มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 321 ราย
จำนวนโลหิตที่ไดัรับบริจาค 274 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สาขาบริการโลหิต
แห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ออกรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษา
ผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อำเภอครบุรี มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 289 ราย จำนวนโลหิตที่ไดัรับ
บริจาค 245 ยูนิต

จังหวัดนครราชสีมา

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและมอบสิ่งของ
แก่นักเรียนที่บริจาคโลหิต ณ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตทั้งหมด 201 ราย ไม่ผ่านการคัดกรอง 84 ราย บริจาคโลหิตได้ 117 ยูนิต

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด
Syndicate content