ตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดฯ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
ที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้ฯ ให้ผู้ยากไร้
ตามโครงการซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้ งบประมาณ

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก มอบที่นอนน้ำยางพารา ให้อำเภอวังเจ้า สำหรับนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ มอบที่นอนน้ำยางพารา 5 ชุดๆ ละ 7,900 บาท รวมเป็นเงิน 39,500 บาท
ตามโครงการมอบที่นอนน้ำยางพาราให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดฯ สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้ฯ ให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อม สร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้งบประมาณ 80,000 บาท (ได้รับการสนับสนุนสมทบ

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 นางสุดาภรณ์  สงวนสัตย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 ที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบที่นอนน้ำยางพารา ให้อำเภอบ้านตาก สำหรับนำไปมอบให้ผู้ยากไร้ มอบที่นอนน้ำยางพารา 4 ชุดๆละ 7,900 บาท
รวมเป็นเงิน 316,000 บาท ตามโครงการมอบที่นอนน้ำยางพาราให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อลดแผล

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมกิจกรรม
รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ณ ตลาดดอยมูเซอร์ ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ มณฑลทหารบก ที่ 310 ตาก ได้โลหิต จำนวน 47 รายได้ดวงตา จำนวน 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.ตาก
ปลัดจังหวัดตาก (เลขานุการเหล่ากาชาด จ ตาก) ร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสองข้างถนนจอมพล
ในเขตเทศบาลเมืองตาก ตั้งแต่สามแยกหลังบ้านพักพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค
- สามแยกเอเซเว่น(ระยะทางประมาณ 1,200 ม.) และเดินทางไปให้กำลังใจจิตอาสาที่ร่วมกันตัดหญ้า ร่วมปลูกต้นไม้และสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับ

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561. เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก
ได้โลหิต จำนวน 84 ราย ดวงตา จำนวน 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายนางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมพิธีส่งมอบบ้านเทิดไท้ให้ผู้ยากไร้ ราย นายสุเทพ จีบก่ำ ณ บ้านเลขที่ 5 ม. 4 บ้านลานสอ ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก
ตามโครงการซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยใช้งบประมาณจากเหล่ากาชาด

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ  เทสโก้โลตัส สาขาตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 34 ราย
ดวงตา จำนวน 3 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย ร่างกาย จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก
Syndicate content