ตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ สำนักบริหารพื่นที่
อนุรักษ์ ที่14 ได้โลหิต จำนวน 53 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีมอบถุงยังชีพช่วยเหลือ
ผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วย รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อำเภอเมืองตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13
จังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ร่วมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
จำนวน 257 ราย ณ โรงเรียนบ้านบ่อไม้หว้า อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตากให้การต้อนรับ
และกล่าวรายงาน

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ นำคณะที่ปรึกษา
และกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตากที่เป็นจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงครัวพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก อำเภอเมืองตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ห้างไทวัสดุ
อ.เมืองตากได้โลหิต จำนวน 26 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ได้โลหิต จำนวน 96 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 11 ราย อวัยวะ จำนวน 12 ราย ร่างกายจำนวน 5 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13
ณ ห้างเทสโก้โลตัส  สาขาตาก ได้โลหิต จำนวน 32 ราย ดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
เยี่ยมบ้านไฟไหม้ในพื้นที่ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายก ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธาน/สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13 จังหวัดตาก ออกพื้นที่เยี่ยม
ผู้สูงอายุยากไร้ ในเขตเทศบาลเมืองตาก จำนวน 1 ราย โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดตาก
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8
จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการ
สภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุ 64 พรรษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก โดยมีนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง ณ ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา
จ.ตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2 รายๆ ละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ​

จังหวัดตาก
Syndicate content