ตาก

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก คณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านตาก ร่วมด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก มีผู้มาบริจาคโลหิต
จำนวน 56 ราย ปริมาณโลหิต 19,600 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
มอบหมายให้ นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/สมาชิกชมรม
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน
ณ บ้านสันป่าป๋วย อำเภอสามเงา โดยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค
บริโภค ดังนี้

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ที่ว่าการอำเภอสามเงา ได้โลหิต จำนวน 123 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายนางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่าที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ ธกส.สาขาตาก
- ได้รับโลหิต จำนวน 65 ราย
- มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย
- มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย
พร้อมรับมอบสร้อยคอทองคำ 2สลึง จำนวน 2 เส้น เพื่อให้เหล่ากาชสเดจังหวัดตาก นำไปใช้ในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลในปีถัดไป

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์
รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ต้อนรับพลโทนายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักบรรเทาทุกข์ฯ
สภากาชาดไทย ในการเดินทางมาเป็นประธานมอบเสื้อกันฝนในกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝน ให้นักเรียนจำนวน 1,627 ราย ณ โรงเรียนอรุณเมธา
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โดยมี นายอำเภอพบพระ กล่าวต้อนรับ

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษาและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธานฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจนักเรียน
ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก
จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก รองประธานฯ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ โรงเรียนผดุงปัญญา ได้โลหิต จำนวน 55 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตาก มีผู้บริจาค จำนวน 62 ราย มีผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก
ร่วมปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ นักเรียนทุนพระราชทานฯ ณ โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ ๕๕ จังหวัดตาก โดยมอบเงินช่วยเหลือ และสิ่งของเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้

จังหวัดตาก

เมื่อวันนี้ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯ สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก
ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ณ วัดปากห้วยไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบสิ่งของ
และเครื่องอุปโภค บริโภค ดังนี้
- เหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบจักรยาน ให้แก่เด็กนักเรียนยากไร้ ตามโครงการส่งน้องไปโรงเรียน จำนวน 20 คัน

จังหวัดตาก
Syndicate content