ตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา/คณะกรรมเหล่ากาชาด
ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารราช  สถานีกาชาดเทพรัตนที่ 13 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง
จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเมืองตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้
1. นายบุญมาก มีสวน ณ บ้านเลขที่ 223/1 หมู่ 11 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก (เสียหายทั้งหลัง) มอบเงิน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายทนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่าฯ
ที่ปรึกษา /กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีผู้บริจาค ดังนี้ -ได้โลหิต จำนวน 33 ราย 11,550 ซีซี -ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบหมายให้
นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ณ ตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้โลหิต จำนวน 67 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดตาก จัดทำโครงการพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก
กิ่งกาชาดอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562 นำโดยนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ ณ ห้องเวียงปิง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม. 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นาบยกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยจัดกิจกรรม
เลี้ยงอาหารพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิง 200 คน ณ เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ ที่ว่าการอำเภอวังเจ้า ได้โลหิต จำนวน 76 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย อวัยวะ จำนวน 1 ราย ร่างกาย
จำนวน 2 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้แทนสถานี
กาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เทศบาลตำบลไม้งาม เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 จำนวน 2 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือ รายละ 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ ที่ปรึกษา กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมกับหน่วยงาน ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 8 จ.นครสวรรค์ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รพ.ค่ายวชิรปราการ
สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

จังหวัดตาก
Syndicate content