ตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอำเภอบ้านตาก นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต
- ได้โลหิต จำนวน 168 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 08.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 นครสวรรค์ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ มณฑลทหารบก ที่ 310 ตาก -ได้โลหิต จำนวน 114 ราย -มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 12 ราย -มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 ก.ย.62 เวลา 11.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางณัชชา มีจันทร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เยี่ยมให้กำลังใจเด็กเยาวชนที่ประสบปัญหาทางครอบครัว พร้อมมอบเงินสนับสนุนจำนวน 3,000 บาท
สำหรับจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดตาก ประจำปี 2562 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจเด็กเยาวชน และข้าราชการ ลูกจ้างบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่19 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดฯ
รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย สถานีกาชาดเทพรัตน์ ที่ 13
และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมเยี่ยม ให้กำลังนักเรียน ณ โรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก
โดยมอบสิ่งของ ดังนี้
1.มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนที่พักประจำ จำนวน 55 คน คิดเป็นเงินมูลค่า 28,940 บาท

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19 ก.ย 2562 เวลา 13.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยพระมหาอำพลฯ พระนิสิตทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ อาคารเกษม
จาติกวณิช เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 19 ก.ย.62 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดฯ
รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดฯสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ณ สำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ ที่ 14 มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 58 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายที่ปรึกษา/คณะกรรมเหล่ากาชาด
ออกหน่วยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหารราช  สถานีกาชาดเทพรัตนที่ 13 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 อำเภอเมือง
จังหวัดตาก มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้นางสาวละม่อม ขันธเลิศ
รองนายกเหล่ากาชาดฯ ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเมืองตาก และสถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่
24 สิงหาคม 2562 สาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 2 ครอบครัว ดังนี้
1. นายบุญมาก มีสวน ณ บ้านเลขที่ 223/1 หมู่ 11 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก (เสียหายทั้งหลัง) มอบเงิน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายทนางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่าฯ
ที่ปรึกษา /กรรมการ / สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถานีกาชาด
เทพรัตน์ที่ 13 ณ เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา จ.ตาก มีผู้บริจาค ดังนี้ -ได้โลหิต จำนวน 33 ราย 11,550 ซีซี -ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก มอบหมายให้
นางสาวละม่อม ขันธเลิศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก /สมาชิกแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 จังหวัดตาก ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน ณ วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดย นายวรานนท์ ยิ้มมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตาก

จังหวัดตาก
Syndicate content