ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
ขอบพระคุณนายเรืองชัย ช่วยจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอาจารย์ นักเรียน มีผู้บริจาคทั้งหมด 76 ราย ได้โลหิต 49 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม อ.ย.ต.100 ปี  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา  อ.เมืองตรัง จ.ตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด
หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 4965 และเป็นรุ่นที่ 93/2562 ของจังหวัดตรัง โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมพิธี
ซึ่งนางเพชรรัตน์ อุษณพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวต้อนรับ และมีอาสายุวกาชาดจำนวน 60 คนเข้ารับการอบรม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนาลำน้ำลำคลอง " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ คลองปอนด์ หมู่ 1 ตำบลนาตาล่วงอำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ เรือนจำจังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตามที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินงานโครงการ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาอำเภอเมืองตรัง ซ่อมแซมบ้านให้ผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์(นางยินดี รักรู้) และขอบพระคุณ คุณรัชนี ตันวิมลรัตน์ มอบบานประตูจำนวน 2 บาน ขอบพระคุณจิตอาสาอำเภอเมืองตรังที่ช่วย
ซ่อมแซมในครั้งนี้

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการ สมาชิก ร่วมออกปฎิบัติงานหน่วยแพทย์ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปากปรน ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง ซึ่งเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังได้มอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัย จำนวน 31 ราย มอบขนม นม และกระป๋องออมสินให้เด็กนักเรียนจำนวน 131 รายด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค
สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดร่วมงานดังกล่าว ตามที่สภาสังคม
สงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง และอบต.เขาวิเศษ ออกเยี่ยมบ้าน นางสาวเบญจพร เรืองหนู อายุ 44 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 107 ม.2 ต.เขาวิเศษ อ.เขาวิเศษ จ.ตรัง
ซึ่งประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 พร้อมสำรวจข้อมูลความต้องการในการให้ความช่วยเหลือด้านปัจจัย 4 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง อบต.บางดี อสม.ต.บางดี รพ.สต.บางดี และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.บางดี อ.ห้วยยอด
จ.ตรัง จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสี ด้วงสี อายุ 58 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 24 ม.6 ต.บางดี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นางเลื่อน อินทธนู อายุ 85 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 41 ม.3 ต.บางดี อ.ห้วยยอด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกรณีเด็กหญิงอรไพลิน ไชยฤทธิ์ อายุ 9 ปี ซึ่งดวงตาข้างซ้าย
มีปัญหามองไม่เห็น ครอบครัวมีฐานะยากจน ณ โรงเรียนบ้านเขากอบ ต.เขากอบ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ
จำนวน 1 ชุด และมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง
Syndicate content