ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประขาคมอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้
นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU 3 ด้านงานจิตอาสา พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและ ครู ข จัดโครงการติดตามนิเทศจิตอาสาสภากาชาดไทย
ของอำเภอรัษฎา ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้จัดทำโครงการเพื่อติดตามการปฎิบัติงาน สร้างเครือข่ายจิตอาสาและตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจิตอาสา
ระดับอำเภอ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และเปิดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันยาเสพติดโลก ภายใต้สโลแกน จังหวัดตรัง “มุ่งมั่น
แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมในสวมเสื้อเหลือง กว่า 1,500 คน ร่วมกล่าวคำปฎิญาณและ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 37 ราย ได้โลหิต 25 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 180 ราย ได้โลหิต 126 ราย คิดเป็นปริมาณ 49,200 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรัง และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมสังเกตุการณ์ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 (IDMEX)
กรณีภัยจากคลื่นสึนามึ ณ บริเวณหาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจและปรับปรุงจัดสภาพแวดล้อม ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยเบื้องต้นของที่อยู่อาศัยให้เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง โดยการทำความสะอาดร่างกาย และที่อยู่อาศัยให้แก่นายฟื้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ส่งมอบห้องน้ำซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกันบริจาคเงินสร้าง ให้แก่ครอบครัวของ
นางสาวพรทิพย์ ลูกอ้น อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 32 ม.2 ต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสา
สภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมมอบพร้อมเสื้อกั๊กจิตอาสา ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอวังวิเศษ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมืื่อวันที่ 21 มิถุนายน 252 ที่อาคารอเนกประสงค์กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง นายศุภโชค วงศ์มณฑา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต ตามโครงการ PEA
ใส่ใจทุกชีวิตบริจาคโลหิต 10 ล้านซีซี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โรงพยาบสลตรัง และค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ โดยมี พ.อ.พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 นำทหารร่วมบริจาคโลหิตกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า สำหรับวันนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 187 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลย่านตาขาว จังหวัดตรัง ในการนี้
นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสา ร่วมปฎิบัติภารกิจรับบริจาคโลหิต สำหรับวันนี้
มีผู้มาร่วมบริจาคโลหิตในโครงการจำนวน 229 ราย สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 173 ราย คิดเป็นจำนวนโลหิต 68,800 ซีซี ผู้แสดงความจำนงค์

จังหวัดตรัง
Syndicate content