ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการ " ผู้ว่าฯพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ " จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธาน ณ วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบผ้าถุงซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ต.หนองปรือ จำนวน 12 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนสภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง มีผู้บริจาค
ทั้งหมด 74 ราย ได้โลหิต 44 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 17,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาค
อวัยวะ จำนวน 21 ราย ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการ ยงยุทธ ปูขาว คณะครูอาจารย์ นักเรียนและเจ้าหน้าที่โรงเรียนสภาราชินี 2 ทุกท่านค่ะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวังวิเศษ
ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสา
สภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์
ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสา
สภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาฯ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัว พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด สสอ.ห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทย
อำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด
จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายคลิ้ง สมหมาย อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 ถ.เทศบาล 6 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ,สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา
ที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยมีนายประชา ชั้นรัตนกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังนำผู้บริจาค จากสถานประกอบการในจังหวัดตรัง
ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 116 ราย ได้โลหิต 88 ถุง (คิดเป็น 39,600 ซีซี) มีผู้บริจาคดวงตาจำนวน 23 ราย ผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 16 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอสิเกาและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอสิเกา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.สิเกา จำนวน 5 คน ได้แก่
1. นางฟูจิตร์ เศียรยง อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง
2. นายเสา พรหมจันทร์ อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212/6 ม.1 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอวังวิเศษ และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอวังวิเศษ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.วังวิเศษ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางพิพิช จำปา อายุ 93 ปี อยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง
2. นางหม้วน หนูประสิทธิ์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15 ม.8 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.รัษฎา จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายฟื้น สุขดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 7 ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง
2. นางพร้อม ช่วยทุกข์ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 1 ต.เขาไพร อ.รัษฎา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
(หมู่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับ.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content