ตรัง

จังหวัดตรัง

“ การประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ ” วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม
เรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการประสานความร่วมมือ
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัดในเขตภาคใต้ โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอวังวิเศษ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ศาลาประชาคมอำเภอ
วังวิเศษ มีผู้บริจาคทั้งหมด 204 ราย ได้โลหิต 138 ราย คิดเป็นปริมาณ 55,200 ซีซี.  มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน  18  ราย และผู้แสดง
ความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 18 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องนครินทร์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าประชุม ในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประสานความร่วมมือในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 15 จังหวัด ในเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 10-11
กรกฎาคม 2562 โดยมีนายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กล่าวเปิดงาน การประชุม
ครั้งนี้ มีนายกเหล่ากาชาด กรรมการเหล่ากาชาดด้านงานบรรเทาทุกข์ เจ้าหน้าที่บริหารฯ จาก 15 จังหวัด เจ้าหน้าที่จากสภากาชาดไทย รวมจำนวน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ที่บริษัทยืนยงมอเตอร์ (2527) จำกัด
ถนนพระราม 6 ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 53 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิเหล่ากาชาด
สมาชิกสมทบพอ.สว. ร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) การนี้นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง ร่วมออกหน่วยในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนบ้านมดตะนอย หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง สำหรับวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงวัยในโครงการ " ดวงตาสดใสด้วยแว่นสายตา " จำนวน 88 อัน มอบขนม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การจัดสวัสดิการสังคมด้านผู้สูงอายุจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานณ ห้องพระยารัษฎา
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน
มีผู้บริจาคทั้งหมด 85 ราย ได้โลหิต 57 ราย คิดเป็นปริมาณ 22,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 28 ราย ขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น นางยุภา พรเศรษฐ์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทยของอำเภอห้วยยอด
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย
1.คุณยายบุญมา ชูผล อายุ 86 ปี
2.คุณยายพรี้ นอบน้อม อายุ 83 ปี
3.คุณยายเพียร คงศรี อายุ 86 ปี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมืื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะที่ห้างโฮมโปร สาขาตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 66 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. 
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

จังหวัดตรัง
Syndicate content