ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. น.ส.วิไลวรรณ จันสุก อายุ 23 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 30/1 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
2.นายสุขพันธ์ พลฤทธิ์ อายุ 43 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 112 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง
3. นายปรีดา แสงวิสุทธิ์ อายุ 64 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 43/3 ม.1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ หมู่ที่ 1 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาว
จำนวน 156 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง โดยมี
นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ดำเนินการโครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายยิ้ม
ให้ประชาชน อ.สิเกา จ.ตรัง ดังนี้
1. เวลา 07.00 น. กิจกรรมกาแฟยามเช้า ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตำบลเขาไมแก้ว ม.1
2 .เวลา 08.00 น. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกร ( เครือข่าย) เรื่องผักไฮโดรโปนิกส์ ม.2 ต.เขาไม้แก้ว

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด
(ตำบลบางดี)ออกเยี่ยมผู้ป่วย  ดังนี้
1. นางวิรัตน์ บุญส่ง 75 ม. 4 ต.บางดี อ.ห้วยยอด อายุ 66 ปี ผู้ป่วยต้องการ แพมเพิส ไซค์ m ขณะนี้ อนามัยดูแลแต่เวลาไปรับยาไปรับที่ รพ. ห้วยยอด
ซึ่งไกลจากบ้าน หัวหน้าครอบครัวอาชีพรับจ้างกรีดยาง และทำก่อสร้าง
2. นางสุพรรณ นวลประจักษ์ อายุ 52 ปี ป่วยมา 17 ปี ผู้ดูแลคือ คุณแม่อายุ 80 ปี โรคประจำตัวคือ ไขมัน โรคลมชัก
3. นางเลื่อน อินทนู อายุ 85ปี 41 ม.3 ต.บางดี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงกรณี นายเปลื้อง องอาจ อายุ 65 ปี
บ้านเลขที่ 235 ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงกรณี นายจรัญ ชำนาญ อายุ 47 ปี
บ้านเลขที่ 45 ม.9 ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงกรณี นางบุญมา ชูผล อายุ 86 ปี ม.1 ต.บางกุ้ง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการงานในพระราชดำริและจิตอาสา
สภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ราย คือ
1. นายเฉลิมพันธ์ พันธ์พิเชษฐ์ อายุ 36 ปี ที่บ้านเลขที่ 409/45 ซ.ห้วยยอด 23 ถ.ห้วยยอด อ.เมือง จ.ตรัง ป่วยผิวหนังหลุดลอก
2. น.ส.ตรีสุคนธ์ ดอกไม้ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/1 ม.3 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง ป่วยเป็นเนื้องอกในสมอง ตาซ้ายบอด ตาขวามองเห็นลางๆ

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด นายยงยุทธ จิตสำรวย นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ที่ศาลาประชาคมอำเภอยาโยง มีผู้บริจาคทั้งหมด 86 ราย ได้โลหิต 58 ราย คิดเป็นปริมาณ 23,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา จำนวน 8 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ในการนี้ คุณธนัชกรณ์ลักษณ์ ลั่นสิน สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง บริจาคไข่

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ในโครงการติดตามนิเทศการปฎิบัติงานจิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอกันตัง

Syndicate content