ตรัง

จังหวัดตรัง

นายปรัตถกร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวปิยวรรณ ชูช่วย นางสาววรินทร คลังจันทร์ นางสาวกมลชนก ชัยชนะ เจ้าหน้าที่ผู้พิการ
ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เข้าร่วมอบรมโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดและกิ่งกาชาด(ภาคใต้) ระหว่างวันที่
12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่ารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางรานี เขียวเล็ก หัวหน้างานโลหิต
และนางสาวพรทิพย์ พรหมมณี หัวหน้างานอวัยวะและดวงตา พร้อมคณะกรรมการ ,สมาชิกเหล่ากาชาดและจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอกันตัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา ที่ศาลาประชาคมอำเภอกันตัง โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง นำประชาชนมาร่วมบริจาคโลหิต
อวัยวะและดวงตา สำหรับวันนี้ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 184 ราย สามารถจัดเก็บโลหิตได้ 132 ถุง คิดเป็น 59,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ์ กิตติคุณ ประธานจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมคณะจิตอาสาสภากาขาดไทย อำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมผู้ป่วยจำนวน 4 รายคือ
1.นายเสริญ บัวเพ็ด อายุ 68 ปี ที่บ้านเลขที่ 53 ม.4 ต.ห้วยนาง อ.ห้วยยอด เป็นความดันเส้นเลือดตีบ สามารถช่วยตัวเองโดยใช้ที่เดินสามขาพยุงตัวได้
2.นางวร เดโชศาสตร์ อายุ 79 ปี ที่บ้านเลขที่ 62 ม.4 ต.ห้วยนาง เส้นเลือดตีบติดเตียง ใช้แพ็มเพิส #M

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ บ.โตโยต้า
เมืองตรัง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาศรีตรัง โดยมีผู้บริหาร นายพิชัย มะนะสุทธิ์ นำพนักงานและลูกค้าบริจาคโลหิต และนางจุรัตน์ มะนะสุทธิ์
ร่วมบริจาคโลหิตด้วย ซึ่งวันนี้มีผู้บริจาคทั้งหมด 93 ราย ได้โลหิต 67 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 26,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นตัวแทนของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ซึ่งมีสมเด็จพระกนิศฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการ มอบทุนการศึกษาให้แก่
นักนายสมพงษ์ รุ่งรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และนางสาวสุวรรณดี รุ่งรักษ์ นักเรียนชั้น ม.4

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัว พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว พมจ.ตรัง สสอ.ย่านตาขาว อบต.ในควน และจิตอาสา
สภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ย่านตาขาว จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางนวล เพ็ชรทิพย์ อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 ม.8 ต.ในควน อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย หัวหน้าพันธกิจที่ 1 ด้านการบรรเทาทุกข์ พร้อมคณะกรรมการและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ลงพื้นที่
ให้การข่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านไม้อายุเกือบ 100 ปี วอดทั้งหลัง ที่บ้านเลขที่ 1 ถนนวังตอ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ซึ่งบ้านดังกล่าวเป็นของนาวสาววิลาศ เพ็ชรแก้ว อายุ 56 ปี ในการนี้  เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางภรณ์ศศิวรรณ กิตติคุณ ประธานจิตอาสา
สภากาชาดไทย อำเภอห้วยยอด พร้อมคณะจิตอาสาสภากาชาดไทย ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงติดบ้าน จำนวน 3 ราย คือ
1.นางกิ้ม พลเดช 79 ปี เป็นความดัน เส้นเลือดตีบตันด้านช้ายติดเตียง 115 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
2.นางพร้อย รอดกูล 88ปี เป็นโรคหอบ ล้มลงสะโพกไม่ดีเดิน4 ขา มาอยู่กับลูกที่92.ม.8 ต.บางกุ้ง อ.ห้วยยอด
3.นางพัน ปานแดง 70ปีเป็นความดัน อยู่กับหลานฐานะลำบาก

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา ออกเยี่ยมโครงการ
สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี ณ โรงเรียนวัดควนเมา ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้างานในพระราชดำริพร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายสายัน หมื่นละม้าย ประธานจิตอาสาสภากาชาดไทยนำจิตอาสาสภากาชาดไทยร่วมโครงการดังกล่าว โครงการสุขภาพดี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการ " ผู้ว่าฯพาเข้าวัด วันธรรมสวนะ " จังหวัดตรัง ประจำปี 2562 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธาน ณ วัดคลองเขาจันทร์ ต.หนองปรือ อ.รัษฎา จ.ตรัง นอกจากนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบผ้าถุงซึ่งสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บริจาคให้แก่ผู้สูงอายุ ต.หนองปรือ จำนวน 12 คน

จังหวัดตรัง
Syndicate content