ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางแคล้ว เสนีย์ อยู่บ้านเลขที่ 26 ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางบุญน้อม พูลสุทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 22 ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นางพาส ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ 41/1 ม.2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางแคล้ว เสนีย์ อยู่บ้านเลขที่ 26 ม.5 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
2. นางบุญน้อม พูลสุทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 22 ม.4 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. นางพาส ศรีสุข อยู่บ้านเลขที่ 41/1 ม.2 ต.นาโยงใต้ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง และหัวหน้าส่วนราชการร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุด
ธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 200 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 161 ราย ได้โลหิต 83 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 33,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 3 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย สำหรับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์ไข่ไก่ต้มให้ผู้บริจาคโลหิตตากคุณภัชรวดี เจริญฤทธิ์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบรมให้ความรู้แก่หน่วยงาน
ผู้ประสานงานด้านการจัดหาโลหิตอวัยวะและดวงตาสร้างสุขทั้งผู้ให้และผู้รับประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางอารี บุญรักษา เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
และนายปรัตถกร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุม "นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดและเลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 12" ณ ห้องประชุมสตารินทร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 163 ราย ได้โลหิต 60 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 24,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 20 ราย
และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 16 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกันฝน เครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านหาดทรายทอง
และโรงเรียนบ้านแหลม ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการ
สมาชิกและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียนร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสถานีกาชาดที่ 14

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายอำเภอหาดสำราญ ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุแบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.หาดสำราญ จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางเลี่ยน มลยงค์ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1/15 ม.9 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
2. นายรวย ชูเพ็ง อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.3 ต.หาดสำราญ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้กรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอปะเหลียน สสอ.ปะเหลียน และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายอ้าย สรรเพชร อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 78 ม.4 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2. นายช่วง เพชรศรี อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ 120/3 ม.2 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content