ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ต.เากะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
สภากาชาดไทย โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการฯ นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายนฤทธิ์ มงคลศรี
ปลัดจังหวัดตรัง ทำหน้าที่เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางดวงฤดี เทพไชย กรรมการหัวหน้างานบรรเทาทุกข์ คณะกรรมการ MOU 4 ท่าน
กรรมการงานบรรเทาทุกข์ จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน ร่วมมอบชุดธารน้ำใจ ข้าวสาร ผ้าห่มและมุ้ง จำนวน 150 ชุดให้ผู้สูงอายุ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสาวเสาวนีย์ วิมุตเกษม กรรมการด้านการ
บรรเทาทุกข์ และนางสาวจตุรพร กุลบุญ เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด ลงพื้นที่เตรียมโครงการ " ปันน้ำใจในสายฝน " ร่วมกับนางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล
หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา นายสมนึก ธูปหอม ปลัดอาวุโสอำเภอปะเหลียน เพื่อนำชุดธารน้ำใจจำนวน 150 ชุด ข้าวสาร 150 ถุง เสื้อกันฝน
อุปกรณ์การเรียน เครื่องทำน้ำเย็น ไปยังโรงเรียนในโครงการ  ดังนี้
1.โรงเรียนบ้านหาดทรายทอง ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอหาดสำราญ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.หาดสำรำญ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 83 ราย ได้โลหิต 58 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
23,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิด เฉลิมพระเกียรติ โครงการ สวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติโดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ บริเวณสระน้ำเพิ่มสุข ถนนตรัง - พัทลุง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
ณ บริเวณถนนสายเลี่ยงเมืองสายวัดสาลิการาม – ท่าอากาศยานตรัง อ.เมือง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม2562 เวลา 11.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  ร่วมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนรัษฎา จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 66 ราย
ได้โลหิต 40 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 16,000 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมประชุมพิจารณาติดตั้งเครื่อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ซึ่งได้รับมอบจากสภากาชาดไทยทั้งหมด ๑๕ เครื่อง ให้ติดตั้งในพื้นที่ชุมชน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน และมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดตรังที่เกี่ยวข้อง นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดตรัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง นายอำเภอทุกอำเภอ ร่วมประชุมเพื่อหารือพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้ง พร้อมทั้งมีวิธีให้ความรู้

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางสาวเสาวนีย์ เสาวกูล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 14 พังงา
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังน้ำในพื้นที่เดาะลิบง อำเภอย่านตาขาวและอำเภอปะเหลียน เป็นวันที่ 4

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนีวรรณ ทองขาว กรรมการ MOU ด้านที่ 3 (จิตอาสา) พร้อมคณะทำงานจิตอาสา เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกติดตาม
นิเทศการปฎิบัติงานของจิตอาสาสภากาชาดไทย ของอำเภอเมืองตรังและจัดตั้งเครือข่ายจิตอาสาสภากาชาดไทยของอำเภอเมืองตรัง
นายสราวุธ ธนาเจริญกุล นายอำเภอเมืองตรัง ให้เกียรติมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา

Syndicate content