ตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง
โดยมีวาระการประชุมดังนี้
1.นายมานิตย์ ท่าจีน หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ชี้แจงวัตถุประสงค์และทิศทางการขับเคลื่อนชมรมผู้บริจาคโลหิต
จังหวัดตรังและชมรมอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง
2.อาจารย์สถาพร มุ่งเพียรมั่น และประธานชมรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนวิเชียรมาตุ บรรยายเรื่องการขับเคลื่อนชมรมอาสา
ยุวกาชาดโรงเรียนวิเชียรมาตุ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 
จัดพิธีเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดตรังได้กำหนดเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ
แสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง (ประธานแม่บ้าน
มหาดไทยจังหวัดตรัง) ได้ร่วมพิธีต่างๆดังนี้
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีปิดการอบรม
อาสายุวกาชาด กศน.อ.นาโยง และให้เกียรติติดเครื่องหมายกาชาดให้ผู้ผ่านการอบรม   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

คณะกรรมการและสมาชิก ในเหล่ากาชาดจังหวัดภาค ๑๒ รวม ๗ จังหวัด สตูล ตรัง พัทลุง สงขลา นราธิวาส ปัตตานี
ยะลา ที่โรงแรมพินนาเคิล จ.สตูล เหล่ากาชาดภาค ๑๒ ประกอบด้วย
ซึ่งจังหวัดสตูลเป็นเจ้าภาพจัดงานชุมนุมกาชาดภาค ๑๒
โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในการประชุมเพื่อให้เหล่ากาชาดจังหวัดได้นำเสนอผลงาน
,รับนโยบายจากสภากาชาดไทยและจัดงานสังสรรค์ในช่วงค่ำวันจันทร์ที่ ๑๖ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดค่ายเพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาด
ประจำปี ๒๕๕๕ ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดตรัง(ศูนย์เพาะเนื้อเยื่อ) ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในการวางแผนกิจกรรมของชมรมอาสายุวกาชาด และเป็นการรณรงค์ขับเคลื่อนการขยายเครือข่ายอาสายุวกาชาด
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาให้ได้ร่วมจัดกิจกรรมอาสายุวกาชาด และบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดตรัง เปิดค่ายอบรม
อาสายุวกาชาดของศูนย์การศึกษา ตามอัธยาศัย อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสำนักงานกศน.จังหวัดตรัง
โดยมีนางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ รองนายกเหล่กาชาดจังหวัด นางอรอุษา แสนเดช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองตรัง
นางปิยะพรรณ กาฬวงศ์ ผู้อำนวยการฝึก คณะวิทยากร ซึ่งมีอาสายุวกาชาดจำนวน ๘๐ คน เข้ารับการอบรมระหว่าง
วันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีผู้เช้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยวตระกูล พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงาน
เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ณ สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ หน้าโรงพยาบาลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด
จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนจากนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุน
จากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังด้วย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เมื่อที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยวตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 
เปิดศูนย์ประสานงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ณ สำนักงานศูนย์ประสานงานฯ หน้าโรงพยาบาล
ห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนจากนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เงินสนับสนุนจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังด้วย จำนวน ๓,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๙
มิถุนายน ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ตำบล บ้านควน ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
สำหรับในวาระก่อนการประชุม ประธานได้แนะนำเลขานุการเหล่ากาชาด นายอมรเศรษฐ์ สุวรรณมาศ คือ ปลัดจังหวัดตรัง,
เหรัญญิกเหล่ากาชาด คือ นางนิภา สมเชื้อ และหัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด นายมานิตย์ ท่าจีน จากนั้นเริ่มการประชุมเพื่อพิจารณา
ในหัวข้อต่างๆ และปิดการประชุมเวลา วันพุธที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

จังหวัดตรัง

นางสาวจตุรพร กุลบุญ

นางสาวจตุรพร กุลบุญ

สถาบัน: 
(chaturaporn.kullaboon@facebook.com)
เบอร์โทรศัพท์: 
081-9681045
อีเมล: 
tookchatu@gmail.com
Syndicate content