ตรัง

จังหวัดตรัง

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่้าราชการจังหวัด นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ร่วมให้บริการประชาชนในโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดตรังได้ออกให้บริการประชาชน
ในพื้นที่อำเภอหาดสำราญ และใกล้เคียง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนจำนวน ๑๐ ทุน มอบชุดผ้าห่ม ผ้าปาเต๊ะ ผ้าขาวม้าให้ผู้สูงวัยซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัด
ตรังมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนจำนวน ๑๐ คัน “ตามโครงการ รถจักรยานสร้างฝันปันรัก แก่เด็กในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร” พร้อมทั้งมอบแว่น

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติหลังที่ ๓ ให้นายสนั่น เฮียนฮะ ราษฏรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ณ บ้านเลขที่ ๖ หมูที่ ๖ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด รวมทั้งผู้นำชุมชนและเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับบริษัทโตโยต้าเมืองตรังผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดได้ร่วมกันจัดกิจกรรม บอกบุญแบ่งรัก
๑ คนจะได้ ๑ บุญ โดยโตโยต้าจ่ายให้บุญละ ๑๐ บาท เพียงแค่ลงทะเบียนที่บูธกิจกรรมบอกบุญแบ่งรัก ของบริษัทโตโยต้า ท่านก็ได้
ร่วมกันทำบุญเพื่อสังคมแล้ว และร่วมกันลุ้นทำสถิติสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ ถ้าประสบผลสำเร็จ "โตโยต้ามอบเงินบริจาคเพิ่มอีก
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แก่เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง" เพื่อช่วยเหลือสังคมต่อไป วันที่ 15 ตุลาคม 2554

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด คระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ได้มอบทุนการศึกษา ตามโครงการ “ทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๓ ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มีนักเรียน นักศึกษาได้รับทุนจำนวน ๔๓ คน รวมจำนวน ๑๒๙,๐๐๐ บาท ดังนี้

-ระดับประถมศึกษา จำนวน ๒๕ ทุนๆ ละ ๒,๐๐๐ บาท

-ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๕ ทุนๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  และนางสาวศรีนวล นุ้ยหงส์
ผู้อำนวยการโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ร่วมกันจัดโครงการอบรม  “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด”  รุ่นที่ ๑๙๖๖ / ตง.๒๑ ให้กับนักเรียน
จำนวน ๘๐ คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ พรรษา และเพื่อให้อาสายุวกาชาด
มีความรู้ ความเข้าใจในภารกิจสภากาชาดไทย เกิดทักษะในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสำนึกที่พร้อมต่อการบำเพ็ญสาธารณะ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
จัดโครงการแว่นสายตาถวายแด่พระภิกษุในจังหวัดตรัง เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๘๔ ปี
ในปี ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒-๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง) และได้มีการรับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำนวนพระภิกษุมาบริจาคโลหิต ๘๔ รูป

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการเข้าสมาคม ให้แก่คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และให้เกียรติบรรยายพิเศษด้วย ที่โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง  โดยนายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้ให้เกียรติเป็นประธานในโครงการ "มอบกาย อุปกรณ์สำหรับผู้พิการ" ที่ห้องประชุม
เฟื่องฟ้า  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  ศูนย์ตรัง  ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  โดยการนำของ นางภาวิณี  อินทุสุต  นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังจัดขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในเขตจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางภาวิณี อินทุสุต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงภูษาผ้าไทยและนำผ้าไทย
ออกสู่สายตาชาวโลก ในงาน “ลีลาศ ลีลา ผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปี ๒๕๕๔ (สยามเบญจพัสตราภรณ์ ครั้งที่ ๒)
ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง 
ในงานจัดให้มีการแสดงผ้าไทยจากผู้แสดงแบบกิตติมศักดิ์, หัวหน้าส่วนราชการ, องค์กรเอกชน และเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตและมอบแว่นตาผู้สูงวัย ในวาระกาชาดจังหวัดตรัง พร้อมทั้งจัดให้มีการจับรางวัลมอบทีวีสี
ให้กับผู้บริจาคโลหิตที่โชคดี ซึ่งได้แก่คุณมารยาท พริกหอม พร้อมนี้ได้มอบเสื้อกาชาด จำนวน 10 ตัว ให้แก่ผู้โชคดี
ทั้งนี้ได้โลหิต จำนวน 149 ถุง เป็นจำนวน 52,150 ซี.ซี. และมอบแว่นสายตาผู้สูงวัย จำนวน 350 อัน
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

จังหวัดตรัง
Syndicate content