ตรัง

จังหวัดตรัง

อาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง จำนวน ๙๐ คน เข้าค่ายอบรมในโครงการ "เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖"
ณ วิทยาลัยลูกผู้ชาย กองร้อย อส.จ.ตรัง ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่วิทยาลัยลูกผู้ชาย กองร้อย อส.จ.ตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง นายไชยยศ ธงไชย
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ"เพิ่มศักยภาพเครือข่ายอาสายุวกาขาดจังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๖" โดยมีนางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังกล่าวรายงาน มีอาสายุวกาชาดจำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน ๒๕๕๖

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอัมพรรัชญ์ สุวรรณมาศ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุม
สัมมนาสร้างเครือข่ายยุวกาชาด ณ ห้องประชุมรัษฎา ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดตรังเข้าร่วมประชุมจำนวน ๕๐ ท่าน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๖ นางวลี ประทุมทอง ภริยานายอำเภอปะเหลียนพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเด็ก
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน ๖ ราย พร้อมมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการศึกษา
เล่าเรียนต่อไปดังนี้

๑. นางสาวบุญสิตา หวานขัน ชั้น ม.๖ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปภัมถ์

๒.นายนันทวัฒน์ ชูชื่น ชั้น ม.๓ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๙ กันายน ๒๕๕๖ นางวลี ประทุมทอง ภริยานายอำเภอปะเหลียน พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมนางสาว
สุกุลรัตน์ ดิเส็ม ซึ่งได้รับอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ล้มเมื่อปี ๒๕๕๔ ขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ศีรษะได้รับความกระทบกระเทือน
อย่างแรง ทำให้มีปัญหาทางสายตา การพูด การฟัง หลงลืม เดินไม่คล่อง และได้มอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพ ๑ ถุงด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันอังคารที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนตรังรังสฤษฏ์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง มีผู้บริจาคโลหิต ๗๑ ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ที่โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเปิดการอบรมอาสายุวกาชาด โดยมีผู้เข้าอบรม จำนวน ๑๐๐ คน พร้อม
มอบทุนการศึกษาจำนวน ๒,๐๐๐ บาทให้ยุวกาชาดดีเด่นด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่โรงเรียนวิเศษกาญจน์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมและมอบทุนการศึกษาสึนามิ จากมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย ให้
นักเรียนจำนวน ๒ คน คือ

๑. ด.ช.สมพงษ์ รุ่งรักษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนกันตังพิทยากร จำนวน ๓,๕๐๐ บาท

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทให้เด็กหญิงศิริประภา เอ้งฉ้วน นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบทุนการศึกษาให้อาสายุวกาชาดโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ในการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานยุวกาชาด เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ที๋โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

จังหวัดตรัง
Syndicate content