ตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยร่วมกันเก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ห้องส้วม เพื่อให้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมีความสะอาดเรียบร้อย ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง และวัดตันตยาภิรมย์ พระอารามหลวง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ ห้างโรบินสัน จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 84 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 11 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 13 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางแกวด บุญธรรม อายุ 92 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73/1 ม.7 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
2. นางเป้า สันพินิจ อายุ 99 ปี อยู่บ้านเลขที่ 48 ม.1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง
3. นางเกลื้อม สรรเพชร อายุ 88 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/4 ม.1 ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วม " โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำเดือนพฤษภาคม โดยมีนายไพบูลย์ โอมาก
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนบ้านลิพัง ต.ลิพัง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 96 ชุด มอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 104 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีปิด โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตร " การดูแลผู้สูงอายุ " เลขที่รุ่น 225/ต.4 ของศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาโยง ณ ภูผายอดรีสอร์ท ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการ สมาชิกและจิตอาสา
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.รัษฎา จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 128 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช 2562 ด้วยการเก็บกวาดขยะ ล้างห้องน้ำ ห้องส้วม กวาดเศษใบไม้และอื่น ๆ เพื่อให้สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ของพุทธศาสนิกชนเป็นไปด้วยความสะอาดเรียบร้อย ณ วัดนิโครธาราม อ.เมืองตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7
ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพ ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิด

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เวลา 10.45 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้านนางสาวแน่งน้อย สาหัส ผู้สูงอายุซึ่งดูแลผู้พิการ จำนวน 2 ราย อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 38 ม.1 ต.กันตังใต้
อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 1000 บาท และมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคมาจากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ดังนี้
1. โถส้วม จำนวน 1 โถ
2. เสื่อ จำนวน 1 ผืน
3. หมอนขิด จำนวน 2 ใบ
4. ผ้าเช็ดตัว จำนวน 1 ผืน
5. ถังน้ำ จำนวน 1 ถัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคม อ.รัษฎา จ.ตรัง
มีผู้บริจาคทั้งหมด 128 ราย ได้โลหิต 94 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 37,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 17 ราย และผู้แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 2 ราย

จังหวัดตรัง
Syndicate content