ชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลแก้งคร้อ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอแก้งคร้อ โดยมีท่านสุกัญญา กุลสุวรรณ์ นายอำเภอแก้งคร้อ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล
ในพื้นที่อำเภอแก้งคร้อ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 368 คน ได้โลหิตจำนวน 268 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 คน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกฯ กรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
และมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบเหตุจมน้ำเสียชีวิต รายเด็กหญิงกันยาพร พรแสน อายุ 2 ขวบ อยู่บ้านเลขที่ 81 ม.2 ต.ตลาดแร้ง อ.บ้านเขว้า
จ.ชัยภูมิ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางมาลิน ถนอมสัตย์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอคอนสาร
ที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลคอนสาร ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร โดยท่านสุวิทย์ ถนอมสัตย์ นายอำเภอคอนสาร นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอคอนสาร เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 346 คน  ได้โลหิตจำนวน 218 ยูนิต

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางวนิดา สายคำมี กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ และคณะ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และจังหวัดเคลื่อนที่ ณ รร.หนองตาไก้วิทยากร
ต.หนองขาม อ.คอนสวรรค์

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกฯ กรรมการฯ
ที่ปรึกษาฯ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และเจ็บป่วย ในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. เด็กหญิงจรรยมณ พันชนะ อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 ม.10 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ มีสมาชิกในครอบครัวรวม 5 คน ประกอบด้วย ตา ยาย
และพี่ชายอีก 2 คน บ้านมีสภาพทรุดโทรมครอบครัวมีฐานะยากจน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ที่ปรึกษาฯ
คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ และโรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอบำเหน็จณรงค์ โดยมีนายสุชาติ อยู่เจริญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ นำข้าราชการ
เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี กรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทย อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ
และโรงพยาบาลบ้านแท่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ อำเภอบ้านแท่น (ใช้หอประชุมโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา) มีข้าราชการ
เจ้าหน้าที่อำเภอฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลในพื้นที่อำเภอฯ เข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้รวมจำนวนทั้งสิ้น 245 คน

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้นางสมปรารถนา ชัยวิรัตนะ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับโรงพยาบาลชัยภูมิ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ (นักศึกษาวิชาทหาร) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 86 ราย ได้โลหิตจำนวน 59 ยูนิต/ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 28 ราย และบริจาคอวัยวะ 28 ราย ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดชัยภูมิร่วมสนับสนุนขนมหวานและนม ให้กับน้องๆ

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจำเรียง สวัสดิ์ศรี คณะกรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และสมาชิกสภากาชาดไทยอำเภอบ้านแท่น ร่วมกับอำเภอบ้านแท่น สาธารณสุขอำเภอบ้านแท่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และ อปท. ในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแท่น ตามโครงการ
ซ่อมแซมและสร้างบ้านที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ฯ ประจำปี 2562 รายเด็กหญิงกัญญารัตน์ ป้องเคน อายุ 10 ปี อยู่บ้านเลขที่ 107

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางภัทรธนธร์ ถุนนอก กรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางจำเรียง สวัสดิ์ศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และสมาชิกฯ ร่วมกับอำเภอเกษตรสมบูรณ์
อบต.บ้านเป้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุผู้ประสบปัญหาความยากจน รายนางไหล ฦาชา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 138
หมู่ที่ 4 บ้านพรม ตำบลบ้านเป้า ปัจจุบันบุตรเอาบ้านไปกูเงินถูกนายทุนยึดเนื่องจากไม่มีเงินส่งใช้ ทำให้นางไหลฯ ไม่มีที่อยู่จึงได้ขออาศัย

จังหวัดชัยภูมิ
Syndicate content