ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.บางเสร่ พร้อมมอบถุงยังชีพ ต.บาวเสร่ จำนวน 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศนายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบหมายให้นางวิภาดา ขะตะเจริญ นายกิตติ อุดม
รองนายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 พร้อมมอบถุงยังชีพ
และเงินสงเคราะห์ ในพื้นที่ ต.แสมสาร จำนวน 12 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.สัตหีบ พร้อมมอบถุงยังชีพ ต.สัตหีบ จำนวน 7 ราย

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 400 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหาร

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญ
กำลังใจ แก่นักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 ราย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 โดยมี
นายกองเอกภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ  ศาลาเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2/2561
เรื่อง ชี้แจงบทบาทหน้าที่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด  และภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และพระครูทัศนีย
คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ/เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ พร้อมคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบร่วมกับประชาชน ได้ทำพิธีมอบรถวีลแชร์ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง
ที่ทุพลภาพ จำนวน 16 ราย ณ ศาลาประชาคม อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากและอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ โดยได้รับการสนับสนุน
จากคณะสงฆ์อำเภอสัตหีบร่วมกับประชาชน ในการจัดซื้อแจกให้กับผู้ป่วยที่ยากจนได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้ นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมบริจาคโลหิตกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จำนวน 115 ราย ผ่าน 85 ราย
ไม่ผ่าน 30 ราย จำนวนโลหิต 36,550 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
Syndicate content