ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และ ภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ” ครั้งที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561  นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอพนัสนิคม เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 400 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายวรานนท์ ยิ้มมงคล

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี จัดการอบรมโครงการ “ สร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการ
ปฐมพยาบาล ” หลักสูตร “ การให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ” จำนวน 3 รุ่น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยตัวแทนจิตอาสา ทั้ง 11 อำเภอ ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 360 คน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางนวลจันทร์ แสงอุทัย
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีมอบเสื้อกาวน์
นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 9 โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี
และกล่าวให้โอวาท และ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.พลูตาหลวง พร้อมมอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 61 นายพงษ์พันธุ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ มอบหมายให้นางวิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกิ่งกาชาด พร้อมด้วย
คณะกรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 ได้จำนวนโลหิตทั้งสิ้น 49,300 ซีซี ผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 44 ราย อวัยวะ 45 ราย และร่างกาย 49 ราย ณ ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นางวิภาดา ขะตะเจิญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และสมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมมอบสิ่งของ
เพื่อใช้สนับสนุน งานกาชาด จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นางวิภาดา ขะตะเจิญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และสมาชิกกิ่งกาชาด ออกเยี่ยม
นายวิชาญ แก้วขวา อยู่บ้านเลขที่ 172/4 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้ประสบเหตุเพลิงใหม้บาน เนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร มอบเงินสงเคราะห์
และถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบได้จัดงาน
“ วันรวมน้ำใจให้กาชาด ” ร่วมกันรับมอบของเพื่อใช้สนับสนุน งานกาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี นางดวงอมร ยิ้มมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกฤษณพันธุ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายศิวกร บัวป้อง หน.สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือครอบครัว นายชลิต บำรุงแสง ผู้ประสบอัคคีภัย
บ้านเลขที่ 61/9 หมู่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

Syndicate content