ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมดว้ยรองนายก คณะกรรมการกิ่งกาชาดและสาธารณสุข
อำเภอสัตหีบ  ลงพื้นที่ช่วยเหลือเบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์และถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยจำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นางพรทิพย์ อินทศร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ  พร้อมดว้ยรองนายกและคณะกรรมการกิ่งกาชาด
พร้อมด้วยตำรวจ สาธารณะสุขกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และผู้ที่มีสว่นเกี่ยวข้อง ได้ออกเยี่ยมผู้ยากไร้ ผู้ปว่ยติดเตียง ในพื้นทีตำบลนาจอมเทียน
เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561  นางสุภาพร  เทียนไชย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี  และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา
อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 3 ร่วมประชุม
คณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4 โดยมี ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมอำนวยนรธรรม ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอบ่อทอง ให้แก่
1) นางปรานอม แสนรัมย์ หมู่ 4 ตำบลวัดสุวรรณ
2) นางละมัย กำแพงเพชร หมู่ 4 ตำบลพลวงทอง
3) นายพร อุดร หมู่ 8 ตำบลบ่อทอง
4) นางบุญเลือน ขาวเหลือง หมู่ 6 ตำบลเกษตรสุวรรณ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวแสวง ศรีแก้ว หมู่ 3 ตำบลหน้าประดู่
2) นางอำภรณ์ สมหวัง หมู่ 7 ตำบลพานทอง
และในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวรุ่งทิพย์ ขจัดทุกข์ หมู่ 6 ตำบลนาป่า

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอสัตหีบ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 3 หลัง ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) นางสาวไพลิน ทิมกระโทก หมู่ 6

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอหนองใหญ่และอำเภอบ้านบึง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 2 หลัง ให้แก่
1) น.ส.พรพรรณ ช้างดี หมู่ 5
2) นางนิศา นันทโชติ หมู่ 1 และในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 2 หลัง ให้แก่

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานมอบบ้าน พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 5 หลัง ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ ให้แก่
1) นางสาร สีสัน หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์
2) นางสำลี วงษ์ละคร หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์
3)นายสหโชค โพธิ์คลี่ หมู่ 9 ตำบลเกาะจันทร์

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประจำปี 2561 จำนวน 2 หลัง ในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ให้แก่
1) นายอนุชา ตัณฑุลวณิชย์ บ้านเลขที่ 24 หมู่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์
2) นางสาวสำราญ คุ้มจันทร์ บ้านเลขที่ 163 หมู่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content