ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
แก่ผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 4 หลัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป
โดยมี นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอำเภอเกาะจันทร์ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะจันทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และสมาชิกกาชาดอำเภอบ้านบึง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 20 ราย ตามโครงการ
“ กาชาดชลบุรีเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้พิการที่ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
จำนวนรายละ 1 ชุด พร้อมเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท โดยมี นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วย จิตอาสาพระราชทาน ปลัดอำเภอ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 โดยมี นายกองเอกภัครธรณ์ เทียนไชย
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ กองร้อยบังคับการและบริการกองอาสารักษาดินแดน
จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่ผู้มีรายได้น้อย จังหวัดชลบุรี จำนวน 55 ทุน เป็นเงิน

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ  พร้อมด้วยรองและคณะกรรมการกิ่งกาชาด ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ออกเยี่ยม
และให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ประสพภัยพิบัติจากคลื่นน้ำทะเลพัดเข้าฝั่งทำให้บ้านเรือนของชาวในตำบลแสมสารและตำบลสัตหีบได้รับความเสียหาย
จำนวนทั้งสิ้น 13 ครัวเรือน

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
จังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพ จำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ จำนวน 300 อัน มอบทุนการศึกษา
และรถจักรยาน จำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ กิจกรรมรับบริจาคดวงตาและอวัยวะ โดยมี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จังหวัดชลบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
แจกข้าวเหนียวหมูทอด จำนวน 500 ห่อ ขนมป๊อปคอร์น 300 กระป๋อง น้ำแดง 2,000 แก้ว ของขวัญ ของรางวัล และอุปกรณ์เครื่องเขียน 400 ชุด
ให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในงาน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ บริเวณ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง
และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือตามโครงการกาชาดชลบุรีสนับสนุนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ยากไร้
ประจำปี 2562 ในพื้นที่อำเภอบางละมุง จำนวน 3 หลัง เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีพิจารณาอนุมัติต่อไป ณ พื้นที่อำเภอ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง
และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยม นางประคอง ศรีสะอาด อายุ 80 ปี อยู่บ้านเลขที่ 60 หมู่ 13 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ซึ่งผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตั้งแต่ปี 2535 เคยผ่าตัดไส้ติ่ง เมื่อปี 2535 และเดือนสิงหาคม 2561 มีอาการปวดคอร้าวชามาที่มือข้างขวา

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 3 พร้อมด้วย รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว และตราด) ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการ

จังหวัดชลบุรี
Syndicate content