ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นางวิภาดา ขะตะเจิญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และสมาชิกกิ่งกาชาด ร่วมมอบสิ่งของ
เพื่อใช้สนับสนุน งานกาชาด จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ ได้มอบหมายให้นายปรัตรวีร์ วิจบ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน
บริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอสัตหีบ นางวิภาดา ขะตะเจิญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ และสมาชิกกิ่งกาชาด ออกเยี่ยม
นายวิชาญ แก้วขวา อยู่บ้านเลขที่ 172/4 หมู่ที่ 11 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ผู้ประสบเหตุเพลิงใหม้บาน เนื่องมาจากไฟฟ้าลัดวงจร มอบเงินสงเคราะห์
และถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อย

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. - 16.30 น. นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบได้จัดงาน
“ วันรวมน้ำใจให้กาชาด ” ร่วมกันรับมอบของเพื่อใช้สนับสนุน งานกาชาดจังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคม อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดชลบุรี นางดวงอมร ยิ้มมงคล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายกฤษณพันธุ์ เดชครุธ นายอำเภอเมืองชลบุรี นายศิวกร บัวป้อง หน.สำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี และผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นลงพื้นที่เยี่ยมเยียนช่วยเหลือครอบครัว นายชลิต บำรุงแสง ผู้ประสบอัคคีภัย
บ้านเลขที่ 61/9 หมู่ 4 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ
และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.บางเสร่ พร้อมมอบถุงยังชีพ ต.บาวเสร่ จำนวน 7 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศนายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ มอบหมายให้นางวิภาดา ขะตะเจริญ นายกิตติ อุดม
รองนายกกิ่งกาชาดและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 พร้อมมอบถุงยังชีพ
และเงินสงเคราะห์ ในพื้นที่ ต.แสมสาร จำนวน 12 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุและส่งเสริม
สุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561 ในพื้นที่ ต.สัตหีบ พร้อมมอบถุงยังชีพ ต.สัตหีบ จำนวน 7 ราย

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอศรีราชา เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง แว่นสายตายาวผู้สูงอายุ
จำนวน 400 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีและภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3
สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ ร่วมใจบริจาคโลหิต ทำบุญด้วยจิตและให้จากใจ ” ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหาร

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ติดตามตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินพระราชทาน พร้อมทั้งมอบเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเป็นขวัญ
กำลังใจ แก่นักเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 ราย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ มหาวิทยาลัยบูรพา

Syndicate content