ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนางวิภาดา ขะตะเจริญ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
และคณะลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เบื้องต้นมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือและมอบถุงยังชีพแก่นางสาวธนิดา บุญปิยะ อายุ 68 ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 50/9 ม.5 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 นานพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาด อ.สัตหีบ พร้อมด้วยรองนายกและสมาชิก กิ่งกาชาด อ.สัตหีบ กำนัน
ผู้ใหญ่บ้านและสาธารณสุขอำเภอ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการที่ยากไร้เนื่องในวันคนพิการสากล โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสาธารณสุข
เพื่อมอบถุงยังชีพ และเงินสงเคราะห์ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จำนวน 8 ราย รวม 8 ท้องถิ่น

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบได้มอบหมายให้นางวิภาดา ขะตะเจริญ พร้อมดว้ยนายกิตติ อุดม
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมด้วยสมาชิก เข้าร่วมปฎิบัติงานกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี รับบริจาคโลหิตให้กับนักเรียนโรงเรียน
สิงห์สมุทร มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 140 ราย ไม่ผ่าน 42 ราย ผ่าน 98 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 41,700 ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วยนายกิตติ อุดม รองนายก พร้อมดว้ยคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ออกรับ
บริจาคโลหิตให้แก่ข้าราชการทหาร และประชาชนในอำเภอสัตหีบ โดยมียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 222 ราย ผ่าน 174 ราย ไม่ผ่าน 48 ราย ได้รับโลหิต
จำนวน 73,500 ซีซี และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 46 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 43 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาค

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอ ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอพานทอง จำนวน 1 หลัง ให้แก่ นางสาวเล็ก สมบัติเปี่ยม หมู่ 1 ตำบลบางหัก
และในพื้นที่อำเภอพนัสนิคม จำนวน 5 หลัง ให้แก่
1) นางสาวประยูร พิมพ์แปร บ้านเลขที่ 78 หมู่ 5 ตำบลวัดโบสถ์
2) นายไสว ใจพรหม บ้านเลขที่ 442 หมู่ 4 ตำบลหมอนนาง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอ ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่ จำนวน 1 หลัง ให้แก่ นายถวิล ศิลป์ชัย บ้านเลขที่ 111/2 หมู่ 3
ตำบลเขาซก และในพื้นที่อำเภอบ้านบึง จำนวน 4 หลัง ให้แก่
1) นายมานพ จันทร์สามเรือน บ้านเลขที่ 612/128 หมู่ 5 ตำบลหนองไผ่แก้ว

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิกกาชาดอำเภอเมืองชลบุรี ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 4 หลัง ในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี ให้แก่
1) นายเชาว์ ไขพจน์ บ้านเลขที่ 56 หมู่ 4 ตำบลหนองข้างคอก
2) นายสังวาลย์ ใจดี บ้านเลขที่ 19 หมู่ 2 ตำบลดอนหัวฬ่อ
3) นางจำเรียง เพ็ญโฉม บ้านเลขที่ 14/6 หมู่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางนิตยา เอี่ยมเจริญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แสงอุทัย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีและสมาชิก
กาชาดอำเภอบ่อทอง ร่วมมอบบ้านกาชาดรวมใจ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 3 หลัง ให้แก่
1) นายสมาน อ่างเกิด หมู่ที่ 4 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง
2) นางสาวศิริวรรณ แซ่โค้ว หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง

จังหวัดชลบุรี

จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางนิตยา เอี่ยมเจริญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกกาชาดอำเภอเกาะสีชัง เข้าร่วมโครงการ
“ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดชลบุรี ” ประจำปี 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ได้เเจกถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง
แว่นสายตายาวผู้สูงอายุจำนวน 400 อัน มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา และรถจักรยานจำนวน 15 คัน ให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ โดยมี

จังหวัดชลบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายพงษ์พันธ์ ยมมาศ  นายอำเภอสัตหีบมอบหมายให้นางวิภาดา ขะตะเจริญและนายกิตติ อุดม
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบพร้อมดว้ยสมาชิกกิ่งกาชาด นำรถวิลแชร์ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง 2 ราย ซึ่งเป็นเยาวชนและผู้สูงอายุ
ในตำบลพลูตาหลวงและตำบลแสมสาร

กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบ
Syndicate content