ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมันทนา อาจแก้ว นางทัศนีย์ สร้างการนอก
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางมีนา ตริอริยสัจ, นางอุบล เดชะรัฐ ร่วมกับ คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น และ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์

 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ  บ้านเลขที่ 29  บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 6  ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนกาชาด พร้อมด้วย นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอชุมแพ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนาเพียง และประชาชน

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 29 บ้านเปือย หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนกาชาด พร้อมด้วย นางศศวรรณ์ มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นายอำเภอหนองเรือ, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลโนนทัน

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ บ้านเลขที่ 61 บ้านละหานนา หมู่ที่ 1 ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนการชาด พร้อมด้วย
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น,นายอำเภอแวงน้อย
หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลละหานนา และประชาชนชาวอำเภอแวงน้อย ร่วมมอบเฮือนกาชาดให้แก่ครอบครัว

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

ในวันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ประกอบด้วย นางประสงค์ พวกพระลับ
นางเอมอร ตาตินิจ นางมันทนา อาจแก้ว นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์, นางทัศนีย์ สร้างการนอก ร่วมตรวจออกเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 8 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นมอบเงินช่วยเหลือรายละ
3,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางอารี นันทการณ์ นางประสงค์ พวกพระลับ นางเอมอร ตาตินิจ
นางมันทนา อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางมนฤดี ไชยกิจ, นางชลิตา พลอยสุภา ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 129 บ้านโซ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี เลขานุการเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี มอบเฮือนกาชาด พร้อมด้วย กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดขอนแก่น นายอำเภอชนบท, หัวหน้าส่วนราชการ,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลห้วยแก และประชาชนชาวอำเภอชนบท ร่วมมอบเฮือน

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม หมู่ที่ 1 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย นางประสงค์ พวกพระลับ

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางมันทนา อาจแก้ว, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทกาณ์ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชนุเคราะห์ จำนวน 1 ราย
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์,นางมันทนา อาจแก้ว, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทการณ์ ร่วมกับคลังเลือดกลาง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 156 ราย ได้โลหิต จำนวน 68,400 ซีซี

จังหวัดขอนแก่น
Syndicate content