ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์ นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ ร่วมออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องมงกุฎแก้ว ชั้น 2 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกกรรมการ
เหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นายเอกนันท์ อาจแก้ว, นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางประสงค์ พวกพระลับ
นางมีนา ตริอริยสัจ, นางชลนิภา โรจนธนาดล ร่วมพิธีเปิดห้องรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทยแห่งใหม่

จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ - นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย
รองนายกกิ่งกาชาด ผู้ช่วยนายก กรรมการ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองร้อยอาสารักษาดินแดน
ที่ทางกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 8 อำเภอบ้านไผ่ ได้จัดขึ้น โดยได้มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนให้มีกำลังใจ
ในการปฏิบัติงานต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาด, ที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิก ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัตน์
ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลือนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 103 ราย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับ สถานีกาชาดที่ 4
นครราชสีมา ออกมอบเครื่องกันหนาวให้กับผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอสีชมพู และอำเภอเวียงเก่า ดังนั้น เวลา 09.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอสีชมพู
โดยมอบชุดเครื่องหนาว จำนวน 700 ชุด ประกอบด้วย ผ้าห่ม, หมวกไหมพรม และถุงเท้า เวลา 11.00 น. ณ.หอประชุมอำเภอเวียงเก่า

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางชนากานต์ บุตรสาระ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์
กรรมการเหล่ากาชาด นายเอกนันท์ อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน กรรมการเหล่ากาชาด นางทัศนีย์ สร้างการนอก
กรรมการเหล่ากาชาด, นางอารี นันทการณ์ ที่ปรึกษา, นางเอมอร ตาตินิจ ที่ปรึกษา, น.ส.เกศรินทร์ ผาสุก ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
ได้ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่120 หมู่ 11 บ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมอบถุงยังชีพ
เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด
จำนวน 2,000 บาท

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ - นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด มอบบ้านตามตามโครงการกาชาดใส่ใจให้ที่อยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ในวันที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ.2560 โดยได้ทำพิธีมอบให้กับ นางถาวร พรมสา ณ บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 2 ต.เมืองเพีย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น งบประมาณจากสำนักงานกิ่งกาชาด
อำเภอบ้านไผ่ จำนวน 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ. สำนักงานภูมิภาคเมืองไทยประกันชีวิตจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์ กรรมการเหล่ากาชาด
นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน กรรมการเหล่ากาชาด, นางทัศนีย์ สร้างการนอก กรรมการเหล่ากาชาด
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ กรรมการเหล่ากาชาดนางประสงค์ พวกพระลับ ที่ปรึกษา, นางมีนา ตริอริยสัจ สมาชิกเหล่ากาชาด และนางชลนิภา โรจนธนาดล

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์
กรรมการเหล่ากาชาด, นางมันทนา อาจแก้ว กรรมการเหล่ากาชาด, นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัตน์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, นายเอกนันท์ อาจแก้ว
กรรมการเหล่ากาชาด, นางทัศนีย์ สร้างการนอก กรรมการเหล่ากาชาด, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์ กรรมการเหล่ากาชาด, นางรัชนีกร ไทยวิรัช ที่ปรึกษา

จังหวัดขอนแก่น
Syndicate content