ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์ และวันอาสาสมัครไทย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ เทศบาลตำบลพระบุ อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ, กรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอพระยืน ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนตุลาคม 2562 โดยมี นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562  เวลา 14.30 น. ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมระบบประสาท 1 โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์, นางศศวรรณ์ มณีโชติ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น , ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครอบครัว
นายประหยัด คำเหง้า อายุ 55 ปี สมาชิกกองอาสาสมัครรักษาดินแดน อำเภอเวียงเก่า และเป็นผู้ช่วยเหลือภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันนี้ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ หน้ากองบัญชาการมณ
ฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย
นางชะตา ธุลีจันทร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ดร.อลงกต วรกี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ

จังหวัดขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางกุ้ง ทำนุกสุก อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่๓ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๔ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก รับจ้าง ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นายหนูแดง ขาวด่านเหนือ อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่๒ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๕ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก เกษตรกร ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ การเกษตร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางสาวโสภา แจ้งหาร อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๕๖ หมู่ที่๑ ตำบลหนองน้ำใส
สมาชิกในครัวเรือน ๒ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๑ คน อาชีพหลัก รับจ้าง ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ การเกษตร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นายคำมูล กะกุลนิตย์ บ้านเลขที่ ๒๖๘ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส
สมาชิกในครัวเรือน ๒ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๑ คน อาชีพหลัก เกษตรกร ความถนัด/ความสามารถพิเศษ ด้านอาชีพ คือ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางสาวมลฤดี พวงจันทร์ อายุ ๔๐ ปี บ้านเลขที่ ๓๖/๑ หมู่ที่๑
ตำบลหนองน้ำใส สมาชิกในครัวเรือน ๒ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๑ คน อาชีพหลัก รับจ้าง ความถนัด/ความสามารถพิเศษ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางสมหมาย สีคลัง อายุ ๕๘ ปี บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองน้ำใส
สมาชิกในครัวเรือน ๒ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๑ คน อาชีพหลัก เกษตรกร ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
Syndicate content