ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ บ้านหนองโข่ย ตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นายอลงกต วรกี เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยมณฑลทหารบกที่ 23 อำเภอเมืองขอนแก่น ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 100 ครัวเรือน โดยมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนละ 1 ถุง

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด
ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นายเอกอนันต์ อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางเอมอรตาตินิจ และสมาชิกกาชาด
อำเภอหนองสองห้อง ร่วมกับ คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 255 ราย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นายเอกอนันต์ อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก
นางชลนิภา โรจนธนาดล ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 4 หลัง ดังนี้
1. รายนาม นางสาว นุสรา ไชยสมบัติ บ้านเลขที่ 61 หมู่ที่ 2 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ได้รับความเสียหายทั้งหลัง มอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน 10,000 บาท พร้อมด้วยมอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และผ้าห่อ จำนวน 2 ผืน

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางมันทนา อาจแก้ว นายเอกอนันต์ อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางชลนิภา โรจนธนาดล ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 37 ราย ได้โลหิต จำนวน 15,750 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย
และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางประสงค์  พวกพระลับ, นางรัชนี อัศวพัฒนากูล, นางมีนา ตริอริยสัจ ร่วมกับคลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 98 ราย ได้โลหิต จำนวน 43,000 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ บ้านหนองไฮ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/รองที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น บูรณาการร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 23
อำเภอเมืองขอนแก่น แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดขอนแก่น ภาคเอกชน และจิตอาสา ร่วมออกช่วยเหลือ ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ประสบวาตภัย

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ได้ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย
ตามงบประมาณ ที่เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นสนับสนุนมา จำนวน 24,000 บาท ดังนี้
1.นายคำมาย สุดโต บ้านเลขที่120 หมู่ 11 บ้านเสือเฒ่า ต.ป่าปอ จำนวน 1 ครอบครัว โดยมอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท
2. นางบุบผา แน่นอุดร บ้านเลขที่ 32 หมู่ 4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท
3.นายธนากร ตรีกุล หมู่ที่4 ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยมอบเงินสด จำนวน 8,000 บาท

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุด อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางมันทนา อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางเอมอร ตาตินิจ, นางสาวกชพร ทับทิมไสย์ ร่วมกับคลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 73 ราย ได้โลหิต จำนวน 31,550 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุด อำเภอบ้านแฮด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางมันทนา อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางเอมอร ตาตินิจ, นางสาวกชพร ทับทิมไสย์ ร่วมกับคลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 73 ราย ได้โลหิต จำนวน 31,550 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา

 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางชนากานต์ บุตรสาระ, นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น, กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาด
ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นายเอกอนันต์ อาจแก้ว, นายบุญหลาย หวานเพราะ, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์
นางอารี นันทการณ์, นางประสงค์ พวกพระลับ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 2 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงิน

Syndicate content