ขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางบุษบา เหล่าบุญเสงี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมีนา ตริอริยสัจ ร่วมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์
จำนวน 1 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเงินช่วยเหลือรายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางมีนา ตริอริยสัจ ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ได้โลหิต จำนวน 43,700 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย

จังหวัดขอนแก่น

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
พร้อมคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ให้การต้อนรับ นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร
และประสานกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ได้ออกตรวจเยี่ยมสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ เพื่อชี้แนะแนวทาง กฏ ระเบียบ
ในการบริหารสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ และให้การบริหารของสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และถูกต้องตามกฏ ระเบียบ
ของสภากาชาดไทยต่อไป

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 รองนายกกิ่งกาชาด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมปฎิบัติงานตามโครงการเลี้ยงอาหาร
กลางวันเด็กและมอบทุนการศึกษานักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา ที่โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน. ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 นายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอบ้านไผ่ - นางพรรณวดี รอดงาม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ร่วมกับโรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการ “ บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ " ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,018 คน ได้โลหิต 425,600 ซีซี ในงานนี้ ยังมีโรงทาน มีอาหารหลากหลายเมนู มีของชำร่วยให้แก่ผู้บริจาคโลหิตทุกคน และยังมี

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเกริกไกร สงธานี นายกกิ่งกาชาด
อำเภอเกาะพะงัน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงัน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน
-- เยี่ยมผู้สูงอายุ ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย " จำนวน 2 ราย คือ
1. นายปรีดา สุขผล ตำบลเกาะพะงัน
2. นางบุญมา ศรีทองกุล ตำบลบ้านใต้ โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนรายละ 3,000 บาท พร้อมผ้าขนหนู ผ้าถุงและผ้าขาวม้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น.  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอภูเวียง  อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางมันทนา อาจแก้ว, นายเอกอนันต์ อาจแก้ว, นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางรัชนีกร ไทยวิรัช, นางอารี นันทการณ์
นางมีนา ตริอริยสัจ และสมาชิกเหล่ากาชาดอำเภอภูเวียง ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะเคลื่อนที่

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้
นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ/ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์, นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทการณ์, นางมนฤดี ไชยกิจ
ร่วมออกเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 หลัง ดังนี้

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมอำเภอชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางธัญญลักษณ์ ภิญโญพานุวัฒน์, นางนุชนาฎ เพ็ชรสูงเนิน
นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์, นางอารี นันทการณ์, นางมนฤดี ไชยกิจ ร่วมกับ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับบริจาคโลหิต

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสีชมพู อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ กรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย
นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น นางอรวรรณ จิววัฒนารักษ์, นางมันทนา อาจแก้ว, นางเกศินี จึงจรัสทรัพย์
นางเครือวัลย์ ชาญนุวงษ์, นางมีนา ตริอริยสัจ, ร่วมกับคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะโดยมีผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดขอนแก่น
Syndicate content