กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายสมศักดิ์ มาอินทร์ เป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับภรรยา บ้านเลขที่ 51 ม.7 บ้านหนองน้อย ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
2.นางมะลิวัลย์ อาดี เป็นผู้สูงอายุ เป็นผู้พิการ ทางการเคลื่อนไหว ตามองเห็นไม่ชัด มีฐานนะยากจน ที่ดินเป็นที่ของพี่สาว อาศัยอยู่คนเดียว บ้านเลขที่ 133

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนามน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ราย 192 ได้โลหิตทั้งสิ้น 76,800 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย /อวัยวะ จำนวน 1 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯและนางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่าฯ พร้อมคณะฯ ร่วมกับพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นอำเภอท่าคันโท ตำรวจภูธรอำเภอท่าคันโท และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุได้มอบถุงธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยวาตภัย จำนวน 46 ครัวเรือน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯและนางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่าฯ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางอุ้ย ประสานนอก อายุ 74 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับสามีและหลานสาว บ้านเลขที่ 76
ม.6 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ 2.นางจันทร์ ซุยอุ้ย อายุ 66 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับหลานชาย บ้านเลขที่ 72 ม.6 ต.ท่าคันโท

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดฯและนางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่าฯ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ราย 79 จำนวน 31,600 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองนายก และคณะฯ
ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ องค์การบริหารส่วนตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย และกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมกำลังใจและถุงธารน้ำใจให้กับราษฎรผู้ประสบภัยวาตภัย จำนวน 108 หลังครัวเรือน ณ ตำบลกาฬสินธุ์ อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 07.30 น.  นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมรองนายกและคณะฯ
ได้ออกร่วมกิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนชุมชนสามัคคีราษฎร์บำรุง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
และร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 60 ครัวเรือน
เยี่ยมบูทหน่วยงานที่ออกให้บริการแก่ประชาชน พร้อมออกเยี่ยมครัวเรือนยากจนตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” จำนวน 2 ครัวเรือน

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.30 - 11.00 น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
มอบหมายให้นางสาวปุณยภา พงศ์ธนารักษ์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอพร้อมคณะกิ่งกาชาดอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจ ได้ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ราย นายบุญรอด ภูถี่ถ้วน หมู่ที่ 10 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบภัย จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นการ

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.สต.สามัคคี ปลัด อบต.สามัคคี กำนัน ต.สามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ครัวเรือนยากจน ตาม โครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 2 ราย ดังนี้
1. นางเสาว์ สายโรจน์ ราษฎร ม.1 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ โดยได้มอบจักรเย็บผ้า 1 ตัว เพื่อใช้ในการส่งเสริมประกอบอาชีพต่อไป

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ทหาร ผญบ. ม.2 และคณะฯ ต.ร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ออกเยี่ยมครอบครัว
ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านนางเกษร แข่เต๋ง บ้านเลขที่ 130 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเกิดจากเเอร์ช๊อต ทำให้เกิดเพลิงไหม้ ความเสียหาย
- แอร์ – แผงขุดเซนตี้คัท - สายไฟฟ้า-ทีวี 2 เครื่อง-เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม-บานกระจกหน้าต่าง-ผนังเพดาน ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

Syndicate content