กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอ
สหัสขันธ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 122 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 48,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย /อวัยวะ จำนวน 2 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางกรรณิกา กองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร นางบำเพ็ญ ศรีโสภา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์,ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกฯ ได้ร่วมกันออกรับบริจาคโลหิต
และให้กำลังใจ พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้มาบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต จำนวน ๒๕ ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร นางบำเพ็ญ ศรีโสภา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา
กรรมการและสมาชิกฯร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี
ราชาภิเษกฯ ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับวันที่
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นางกรรณิกา กองฉลาดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร นางบำเพ็ญ ศรีโสภา
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์,ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิกฯ ได้ร่วมกันออกรับโลหิตและให้กำลังใจ
พร้อมมอบที่ระลึกแก่ผู้มาบริจาคโลหิตตามโครงการดังกล่าว มีผู้มีจิตอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต จำนวน ๔๗ ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น ๑๘,๘๐๐ มีผู้บริจาคดวงตา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
ได้ออกบรรเทาทุกข์ และเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งได้เกิดเพลิงไหม้ ณ บ้านเลขที่ 141 ม.3 ต.โนนศิลาเลิง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
ของนางสาวอุดม วิเศษชู ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 62 เวลาประมาณ 01.30 น. ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 5,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค ตามความเหมาะสม โดยมีส่วนราชการ เช่น สำนักงานป้องกัน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาด
ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการ ผู้สูงอายุ กรณี
เด็กหญิงเกตน์สิริ อัศวภูมิ อายุ 3 ปี เป็นพิการทางการเคลื่อนไหวและทางสติปัญญา ณ บ้านเลขที่ 92 หมู่ 2 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท
จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงิน 2,000.- บาท พร้อมเครื่องอุปโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางอ่อน นิชธิยาสิทธิ์ อายุ 92 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ หลังค่อม มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 88 บ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอหนองกุงศรี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 118 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 47,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /อวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายประยูร สารผล อายุ 64 ปี เป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับมารดา บ้านเลขที่ 74 หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง
อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content