กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา มหาราชินี 2556 ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 200 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ บันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ปี 2556 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และชมรมอาสายุวกาชาด โรงเรียนอนุกูลนารี จัดกิจกรรม
ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยในการจัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ มีนักเรียนมีจิต
ศรัทธาอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๐ ราย คิดเป็น ๔๒,๐๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและมอบเงิน
ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย ๑๑ ปี ที่ลี้ยงดูบิดาที่ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ รายเด็กหญิงสุภาพร ญาณสิทธิ์ หรือน้องนุ่น บ้านเลขที่ ๑๑๗ บ้านโนนศาลา หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
ภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์นักเรียนชั้น ป.๕ โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร เด็กกตัญญูที่ต้องดูแลพ่อ คือนายสมบูรณ์ ญาณสิทธิ์ อายุ ๕๖ ปี ที่ป่วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมให้การช่วยเหลือ
ในเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ไหม้ทั้งหลัง โดยยังไม่ทราบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสด
ช่วยเหลือ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน ๑ ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสุวิทย์ สุบงกฎ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ออกเยี่ยม

1. ครอบครัวนายทองสุข ภูพานเพชร ผู้พิการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

2. ครอบครัวนายทองมา ภูถี่ถ้วน ผู้พิการ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโคกเครือ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย เปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด อำเภอคำม่วง
ณ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย นางราณี สุบงกฎ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน
และนักเรียน/นักศึกษา มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล บริจาคโลหิต จำนวน ๓๐๐ ราย คิดเป็น ๑๐๕,๐๐๐ ซีซี.

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๒๐๐ ราย คิดเป็น ๗๐,๐๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางจันทรกานต์ ถิตย์บุญครอง
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 195 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประสบอัคคีภัยไหม้ทั้งหลัง ในการออกเยี่ยมครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้มอบเงินสดช่วยเหลือจำนวน ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน ๑ ชุด

Syndicate content