กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน
2 ราย ดังนี้
1.นายหนูคำ นันเสนา อายุ 63 ปี เป็นผู้พิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อาศัยกับอยู่มารดา อายุ 87 ปี ซึ่งแก่ชราแบะสภาพร่างกายไม่แข็งแรง
2.นายสมชาย รัตนพันธ์ อายุ 48 ปี เป็นผู้พิการ อัมพฤกษ์ อาศัยอยู่คนเดียว มีญาติข้างบ้านช่วยดูแล บ้านเลขที่ 56 ม.10 ต.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 - 10.30 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอสมเด็จ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 194 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 77,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย /อวัยวะ จำนวน 12 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมกรรมเหล่ากาชาดฯ - นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดและคณกรรมการกิ่งกาชาดฯ
ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จันทรา โพธิกุดไสย อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน มีบุตรชายเป็นพิการ บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น.- นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
คณะกรรมการกิ่งกาชาดฯ ต้อนรับ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 30,000 ซีซี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.จันทรา โพธิกุดไสย อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน มีบุตรชายเป็นพิการ บ้านเลขที่ 15 ม.2 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์
2.น.ส.วิจิตร บุรีรัตน์ อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 64 ม.8 ต.ร่องคำ อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น
30,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 28 ราย /อวัยวะ จำนวน 28 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางไม ทองทวี อายุ 86 ปี ผู้สูงอายุ เป็นสมองความจำเสื่อม มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 18 ม.3 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์
2.นายอ่อน ทองล้วน อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 32/1 ม.11 ต.กุดสิมคุ้มใหม่ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 123 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น
49,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย /อวัยวะ จำนวน 1 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายองค์อาจ พิลาบุตร อายุ 38 ปี ผู้ป่วยจิตเวช มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 1 ม.10 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2.นางสมร ภูบังที อายุ 73 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 12 ม.8 ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content