กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี
ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 60,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /อวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ ได้มอบรถจักรยานให้กับเด็กนักเรียน โครงการ " กาชาดปั่นน้ำใจให้รถจักรยานน้อง "
ประจำปี ๒๕๖๒ ตามนโนบาย “ Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ” ให้กับนักเรียนยากจนที่ได้รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖ คัน ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้
๑. ด.ช.สิทธิกร สีอ่อนดี ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางชื่น พิษอาดูล อายุ 71 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 28 ม.8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์
2.นางเพียง อาดมูลลา อายุ 85 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 3 ม.8 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ  ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย
ได้โลหิตทั้งสิ้น 45,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย /อวัยวะ จำนวน 27 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางพิมพ์ชญาณ์ พงษ์อักษร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะฯ ร่วมกิจกรรม " จิตอาสาพัฒนา คู คลอง " และได้นำอาหารกลางวัน
จำนวน 500 กล่อง เพื่อมอบให้กับจิตอาสาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องโนโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณสวนสาธารณแก่งดอนกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ฯหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ได้มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียน
ตามโครงการ “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ที่ได้รับสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 6 คัน ดังนี้
1. ด.ช.ณัฐพงค์ คงบุญวาท 199 ม.9 ต.ร่องคำ
2.ด.ญ.รวีวรรณ ยุบลพริ้ง 31 ม.11 ต.ร่องคำ
3.ด.ญ.กัญญาทา โคตธาริน 9 ม.7 ต.สามัคคี

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ มอบจักรยาน
โครงการ " กาชาดปั่นน้ำใจให้จักรยานน้อง " ปี 2562 ตามนโนบาย Kalasin Happiness Model คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ให้กับนักเรียนยากจน
ทดแทน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ จำนวน 155 คัน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และ สนง.เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางบังอร ภารดิลก อายุ 52 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 7 ม.6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวพิมใจ ถิ่นวิไล มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 126 ม.6 ต.สะอาดไชยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ  ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอดอนจาน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 79 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 31,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย /อวัยวะ จำนวน 9 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือ

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content