กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดได้ออกรับ
บริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน  134  ราย คิดเป็น 53,600 cc. และมีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา 40 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 1400 น. ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำได้มอบหมายให้นางระพิน นาทองคำ
รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ นำสิ่งของไปมอบให้ผู้ประสบวาตภัยในหมู่ที่ 2 และ 10 ตำบลร่องคำ รวม 5 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก  คำดี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดและกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกบรรเทาทุกข์ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 9 ครัวเรือน
และมีครอบครัวที่ประสบวาตภัยรุนแรง 1 ครอบครัว เหล่ากาชาด ได้มอบเงินสงเคราะห์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังในเบื้องต้น โดยมี ปภ.จังหวัด และ พมจ.
จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย "หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ" รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม
ทั้งสิ้น จำนวน 42 คน เป็นอาสาสมัครจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จากอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ว่าทีร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ส่วนราชการ คณะกรรมการ จิตอาสา แม่บ้าน
ตำรวจและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ  เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต รับบริจาคดวงตาและ
บริจาคอวัยวะ ณ หอประชุมโรงเรียนร่องคำ

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 พลตำรวจตรีอรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร เลขาธิการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานพิธี
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 317 ครัวเรือน โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ
จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำคณะกรรมการร่วมพิธีมอบถุงยังชีพให้ราษฎรด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  18  พฤษภาคม  2560 นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายก
เหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาด ได้ออกเยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ และครอบครัวที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง และตำบลคำบง
อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจแก่ครอบครัวดังกล่าว ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือจากนายกเทศมนตรีตำบลหนองผือ
อำเภอเขาวง และตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง ให้ช่วยดูแลเรื่อง ที่อยู่อาศัย ของราษฎรที่บ้านเรือนไม่แข็งแรงและให้ประมาณการค่าต่อเติม/ซ่อมแซมที่อยู่

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก คำดี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายก
เหล่ากาชาด และกรรมการเหล่ากาชาด ได้ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเขาวง ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคจำนวน 134 ราย คิดเป็น 53,600 cc.
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 30 ราย, อวัยวะ 30 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2560 ว่าทีร้อยตรีอานพ ศรีบุญลือ  นายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ร่วมกับส่วนราชการ อปท. ผู้นำท้องที่
พร้อมด้วยรองนายกกิ่งฯ คณะกรรมการกิงฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำออกหน่วยร่วมโครงการยิ้มเคลื่อนที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ด้อย
โอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ รวมจำนวน 6 ราย ณ วัดบ้านด่านใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยนางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด
และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมครอบครัวผู้ยากไร้และผู้พิการ จำนวน 6 ครัวเรือนที่อำเภอขอความอนุเคราะห์ให้สร้างบ้าน
กาชาด  โดยได้ออกตรวจสภาพบ้านและความเป็นอยู่ของราษฎรดังกล่าวในพื้นที่อำเภอร่องคำ, นามน, สมเด็จ, สหัสขันธ์, ท่าคันโท และอำเภอหนองกุงศรี
พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้ตามความเหมาะสม

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content