กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พล.ต.ต.หญิง สิริพร  วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน
389 คน ได้โลหิต จำนวน 308 ยูนิต เป็นจำนวน 138,600 ซีซี มีผู้ไม่ผ่านการคัดสรร จำนวน 81 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ
จำนวน 2 ราย ณ หอประชุมอำเภอยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์​​​​

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจแก่ผู้มารับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธุ์ ได้โลหิตจำนวน 102 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 45,900 ซีซี ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ
แก่ผู้ประสบอัคคี นางสาคร ศรีสาร บ้านเลขที่ 280 หมู่ที่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท
และเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายหน้าที่ให้
นางน้อย นิยมพงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 111 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายหน้าที่ให้ นางบุษบา เจริญพร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ออกพบปะเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ผู้มาบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคำม่วง  จังหวัดกาฬสินธุ์
มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 200 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร  วิทยานุกูล  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาล
จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 123 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัว
นางสาวฤดีวัลย์ พลประสิทธ์ บ้านเลขที่ 94/12 บ้านโนนเมือง ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย มอบเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท  และมอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค เพื่อให้เป็นกำลังใจ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 พล.ต.ต.หญิง สิริพร วิทยานุกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่ นายกรวิทย์ อรรคดี อายุ 25 ปี เลขที่ 64  ม.15  ต.ยอดแกง  อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
พร้อมมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 นางบุษบา เจริญพร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ แก่ผู้มาบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี  ใจยสิทธิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ออกเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่ ผู้มาบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่ผู้มาปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภอ
ดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 186 คน แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 1 ราย แสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะจำนวน 1 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content