กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ท่านภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พิธีมอบแว่นสายตาแก่ผู้แทนนักเรียนและผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น  ๑,๕๐๐  ราย  
และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวนทั้งสิ้น ๖๐ ราย ตามโครงการแว่นสายตาเพื่อเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุในถิ่นทุรกันดาร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๗  พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๗

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่  ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๗ นางจารุวรรณ  โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
จัดการอบรมอาสายุวกาชาด  ประจำปี ๒๕๕๗  หลักสูตรอาสายุวกาชาดรักประชาธิปไตย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐  พรรษา
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ  โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า  ๑๘๗  ราย  ได้โลหิต  ๖๕,๔๕๐  ซีซี.  ณ  หอประชุมอำเภอร่องคำ 
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า ๑๔๔ ราย  ได้โลหิต ๕๐,๔๐๐ ซีซี.  และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  ๓  ราย  ณ  หอประชุมอำเภอเขาวง
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า  ๒๑๙  ราย  ได้โลหิต ๗๖,๖๕๐ ซีซี. และผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  ๓  ราย  ผู้แสดงความจำนงอวัยวะ
๔ ราย ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ท่านภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ปฏิบัติภารกิจออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่  ตามโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดโพธิ์ศรีสะอาด บ้านแกะเปะใหญ่ หมู่ 5 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นางจารุวรรณ โพธิกุฎสัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ  โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า  ๑๔๙  ราย  ได้โลหิต ๕๒,๑๕๐ ซีซี. และผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา ๖ ราย ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยคณะกรรมการ  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิตมากกว่า ๓๑ ราย ได้โลหิต ๑๐๘๕๐ ซีซี. ณ ห้างสรรพสินค้าเทศโก้โลตัลกาฬสินธุ์ สาขากาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่  ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗ นางจารุวรรณ  โพธิกุฎสัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์(ปภ.) ออกมอบถุงยังชีพผู้ประสบภัย(อัคคีภัย)ไหม้ทั้งหลังและมอบเงิน
ช่วยเหลือครัวเรือนละ  ๑๐,๐๐  บาท  รวมทั้งสิ้น ๓๐,๐๐ บาท  จำนวน ๓ ครัวเรือน ได้แก่  อำเภอเมือง ๑ ครัวเรือน อำเภอกมลาไสย
๒ ครัวเรือน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดย ผศ.สุมาลี ใจยสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมกาชาดภาค 7 ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content