กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ คณะกรรมการเหล่ากาชาด
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุวกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมดำเนินโครงการฝึกอบรมยุวกาชาดและสมาชิกแม่บ้านมาหาดไทย ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วม

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
ออกตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอร่องคำ ทั้ง 3 ตำบล จำนวน 13 ครอบครัว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554

 

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดกาฬสินธุ์
ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 202 ราย และ ห้องประชุมชัยสุนทร
ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 209 ราย เมื่อวันที่ 24 และ 25 มีนาคม 2554

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์โดยนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ จัดกิจกรรม เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 118 ปี ดังนี้
1. ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท  มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลบริจาคโลหิต 
จำนวน 133 ราย
2. ออกเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้สูงอายุ  ดังนี้
2.1 นายจันทร์ โอคะโส อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

กาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ออกตรวจเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค-
บริโภค แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาสในเขตพื้นที่อำเภอร่องคำ ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2554

 

กาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นายวิโรจน์  จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นางวณี จิวะรังสรรค์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ
อำเภอหนองกุงศรี จำนวน 1 ครอบครัว อำเภอยางตลาด จำนวน 1 ครอบครัว โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ
และถุงยังชีพของใช้จำเป็นมูลค่า 6,000 บาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2554

นางวณี จิวะรังสรรค์


นางวณี  จิวะรังสรรค์
กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนแก่ราษฎรยากจน นางจอน ภูนางาม บ้านนาขาม ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดกาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพ ของใช้จำเป็น พร้อมเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ผู้ประสบอัคคีภัย
นางเหลี่ยม วิสัจชนาม ณ บ้านด่าน หมู่ที่ 11 ตำบลเหล้าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2553

จังหวัดกาฬสินธุ์

เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดการโครงการฝึกอบรมยุวกาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยสรรพ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content