กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ได้ออกเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น มารับบริการที่ธนาคารกรุงศรีอุยธยา จำกัด สาขากาฬสินธุ์ และให้กำลังใจทีมแพทย์และ
พยาบาลจากศูนย์ภาคฯ ดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
เปิดการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาด ครั้งที่ 2/2562 เพื่อขอมติที่ประชุมอนุมัติตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563
ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยม
และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย รายนายสมัย ดีรักษา ณ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 11 บ้านคำไฮ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี
เหตุเกิดเวลา ประมาณ 04.00 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ สำรวจเบื้องต้นเป็นบ้านสองชั้นเสียหายทั้งหลัง รถยนต์ 2 คัน จยย. 1 คัน คาดว่าค่าเสียหาย
ประมาณ 1.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ และ ทต.คำก้าวได้เข้าระงับเหตุเพลิงได้สงบและดับลงเมื่อเวลาประมาณ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนท่าแห่วิทยาคม อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานโครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางคำปัน ภูอังคะ อายุ 76 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 71 ม.5 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
2.นายไพบูลย์ ภูโปร่ง อายุ 67 ปี ผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 101 ม.20 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด และคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวสุวรรณ หมายเทียมกลาง อายุ 67 ปี เป็นผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่คนเดียว บ้านเลขที่ 16 ม.5 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสมเพศ ฉายดิลก อายุ 80 ปี เป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 156 ม.16 ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ (หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา มหาราช) เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 137 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 54,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /อวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 128 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 51,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 52 ราย /อวัยวะ จำนวน 52 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวเพชร พันธุ์ไค้นุ่น อายุ 51 ปี ผู้ป่วยพิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 24 ม.6 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวพิสมัย โวหารคล่อง อายุ 41 ปี ผู้ป่วยพิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 10 ม.6 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี
ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 60,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /อวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content