กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ หอประชุม
อำเภอนาคู ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 118 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย และแสดงความจำนงบ
ริจาคอวัยวะ 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอนาคู เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
ณ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นางย่อย เจริญล่าง อายุ 91 ปี ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยสูงอายุ/ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อาศัยอยู่กับบุตรสาว/บุตรสาวเป็นผู้ดูแล

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปิต์ชนรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์ นำสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาชาดไทยสาขาที่ 360 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมีประชาชนตำบลจานใหญ่ และพื้นที่ไกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการ ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 ราย
2.บริจาคอวัยวะ 3 ราย
3.บริจาคดวงตา 4 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายสมชาย ยอดบัว บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
มอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 43 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 17,200 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 19 ราย /อวัยวะ จำนวน 19 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ
นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนร่องคำ
“ เรียนดี มารยาทดี และเข้าร่วมกิจกรรมการรับบริจาคโลหิต” ประจำปี 2562 จำนวน 10 ราย ทุนการศึกษาละ 500 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ เป็นประธานในพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด โรงเรียนร่องคำ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย
รองนายกกิ่งกาชาดฯ ที่ปรึกษา และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ซึ่งคณะครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และยุวกาชาดฯ ร่วมในพีธีดังกล่าว
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-11.30 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้
นางรัชนี บูชาทิพย์ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลกมลาไสย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 59,600 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 82 ราย /อวัยวะ จำนวน 75 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมกศน (สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์) เพื่อโครงการบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย ปี 2562 โดยมีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 135 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 54,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย /อวัยวะ จำนวน 17 ราย เหล่ากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content