กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.น.ส.ตุ๋ย เพิ่มศิลป์ อายุ 54 ปี มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 44 ม.8 ต.หนองบัว อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
2.นางจงจิต พัฒนะชัย อายุ 74 ปี มีฐานะยากจน และดูแลบุตรพิการ 2 คน บ้านเลขที่ 6 ม.10 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนามน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 183 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 73,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา
จำนวน 22 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 21 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 476 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 190,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 63 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 63 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 น.  นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง ปลัดอำเภอพระแสง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสา และเจ้าหน้าที่ อสม. ร่วมลงพื้นที่ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีฐานะลำบากยากจน ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใย
ผู้สูงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562" จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. นางอำไพ วัฒนสงค์ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 170/5 หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 11.30 น.  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางปราณี ไพบูลย์ อายุ 67 ปี ผู้สงอายุ ผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 72 ม.3 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
2.นางจันทร์ แก้วหาไว อายุ 81 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 40 ม.3 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 157 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 62,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย /อวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดฯ มอบหมายให้
ปลัดอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง จนท.กิ่งกาชาดฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ ราย นายสมควร โคสมบูรณ์ ราษฎร ม.3 ต.เหล่าอ้อย
อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก 2 คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท เบื้องต้นได้มอบผ้าห่ม 2 ผืน และเมล็ดพันธ์
ผักสวนครัว 1 ชุด และได้เสนอเรื่องของบซ่อมแซมโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะกรรมการฯ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
โครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด /ออกเยี่ยมบู๊ท

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงกรณี นางเพียร คงศรี อายุ 97 ปีบ้านเลขที่ 14 ม.6 ต.บางกุ้ง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1 แพ็ค และแผ่นรองซับ 1 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
และร่วมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา 56 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 56 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content