กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้ สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางสาวสุขรัตน์ ดลแววาว อายุ 68 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจนบ้านเลขที่ 31 ม.4 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
2. นายคำกอง คำประเสริฐ อายุ 72 ปี ผู้ป่วย มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 7 ม.4 ต.สหัสขันธ์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 158 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 63,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 74 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 78 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธร จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ
โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 109 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 43,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562  เวลา 07.30 น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
พอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยได้ร่วมกิจกรรมมอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎร
ผู้ด้อยโอกาส โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้ สูงอายุ
จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางวิไล วิบูลย์กุล อายุ 75 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที 85 หมู่ 7 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์
2.นายบุญชู ทับสมบัติ อายุ 70 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจนและป่วย บ้านเลขที 84 หมู่ 7 ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอฆ้องชัย
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
81 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 32,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมในพิธีอันเป็นมหามงคล ณ สวนสาธารณกุดน้ำกิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทาน
และประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสา สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ ผู้นายอำเภอร่องคำ
นายยกกิ่งกาชาดฯ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30-11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายไสว พิมพ์ศรีเมือง อายุ 48 ปี ผู้ป่วยเป็นต้อเนื้อ มีฐานะยากจน อาศัยอยู่คนเดียว บ้านเลขที่ 68 ม.12 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
2.นางประดลเตียง บัวบ่อเงิน อายุ 69 ปี ผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีฐานะยากจน อาศัยอยู่กับสามี บ้านเลขที่ 28 ม.12 ต.นาตาล อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท เพื่อจัดหาโลหิต
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย
ได้โลหิตทั้งสิ้น 40,000 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 12 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย เหล่ากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content