กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางไส โจมเสนาะ อายุ 86 ปี อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 1 ต.สามัคคี อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากสูงอายุและพิการหูหนวก
อาศัยอยู่กับบุตรสาวชื่อ นางเสาว์ สายโรจน์ ประกอบอาชีพทำนาและเย็บหมอน และมีหลาน ๒ คน กำลังเรียนหนังสือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.- 12.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางปวีณา เปานาเรียง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ พร้อมคณะฯ ร่วมเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โรงพยาบาล
กาฬสินธุ์ โรงพยาบาลร่องคำ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนร่องคำ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 106 ราย จำนงบริจาคดวงตา 22 รายและจำนงบริจาคอวัยวะ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 173 ราย จำนวน 69,200 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561  เวลา 11.30 - 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางม้วน ส้นประภา อายุ 63 เลขที่ 241/3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2.นางสาวสวาท ชมภูจักร์ อายุ 65 ปี เลขที่ 32/4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.30-13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางมะลิวัลย์ เภาโพธิ์ อายุ 72 ปี ตาบอด บ้านเลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ตำบลสระพังทอง อาศัยอยู่คนเดียว บุตรชายไปทำงานตัดอ้อย นานๆ หลายเดือน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารดีที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอเขาวง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 71 ราย มีผู้บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวบุญปอง พันธุ์สุวรรณ ผู้ป่วยพิการ/ยากไร้ ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
2.นางวิไล สุริโย ผู้สูงอายุ/ยากไร้ ที่อยู่ 97 หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 145 ราย มีผู้บริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 6 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. อำเภอร่องคำบูรณาการร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ส่วนราชการ อปท. ออกหน่วยบริการ
ประชาชน ตามโครงการอำเภอเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งกิ่งกาชาดฯได้มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สุงอายุ จำนวน 6 ราย
และมีหน่วยบริการประชาชนจากสภ.ร่องคำ ปศุสัตว์อำเภอร่องคำ โรงพยาบาลร่องคำ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าอ้อย กศน.อำเภอร่องคำ ร่วมออกหน่วย
บริการประชาชน โดยมีนายสมชัย โภคาเพ็ชร ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอร่องคำ เป็นประธาน

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ ออกบรรเทาทุกข์ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย นางคำแปลง บุญสาร เลขที่ 85 ม.2 ต.โนนน้ำเกลี้ยง อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาด
ได้มอบเงิน 10,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค 1 ชุด พัดลม 1 เครื่อง หม้อหุงข้าว 1 เครื่อง ผ้าห่ม 1 ผืน

Syndicate content