กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดได้ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ครัวเรือนที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อเวลา
ประมาณ 08.30 น. วันเดียวกัน ณ บ้านห้วยเสือเต้น ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ สาเหตุเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 12.10 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องพร้อมด้วยคณะกรรมการ
กิ่งกาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนคุณแม่วัยใส น.ส.สุพัฒตรา ระดาไสย อายุ 17 ปี บ้านเลขที่ 10 ม.2 ต.เหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
โดยกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ได้มอบเงินสงเคราะห์ จำนวน 1,000 บาท พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางบุญ เขจรดวง อายุ 88 ปี ที่อยู่บ้านเลขที่ 178 ม.2 ต.บึงนาเรียง อาศัยอยู่คนเดียว
2.นางทองสุข นามโส ที่อยู่บ้านเลขที่ 107 ม.1 ต.โนนสะอาด ที่อาศัยไม่มั่นคง ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค อาศัยอยู่กับลูกชายหนึ่งคน
หลานสาวสองคน สามีพึ่งตาย (อาศัยอยู่ที่นาตัวเอง) เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยเม็ก เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ราย 82 จำนวน 32,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา
จำนวน 10 ราย /อวัยวะ จำนวน 10 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ออกบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบวาตภัย จำนวน 27 ครัวเรือน ในเบื้องต้นได้มอบ
ถุงยังชีพและสงเคราะห์เงินให้กับครัวเรือนที่ประสบวาตภัยรุนแรง ณ ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ มีสำนักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมมอบและให้กำลังใจแก่ครอบครัว
ที่ประสบภัย

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จพร้อมด้วย
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ ปฏิบัติงานร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม
อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ โดยมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน ๒๑๙ ราย จำนวน ๘๗,๖๐๐ ซีซี ผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน ๑ ราย /อวัยวะ จำนวน ๓ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 14.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 1 ราย ดังนี้
1.นายไพวัน มหิพันธุ์ บ้านเลขที่ 32 หมู่ 12 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อาศัยอยู่ด้วยกัน 2 คน กับลูกชายอยู่ระหว่างศึกษา
ครอบครัวฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง รายได้ไม่เพียงพอกับการครองชีพ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ออกบรรเทาทุกข์และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครัวเรือน ดังนี้
1.นายวรรณสอน สิงไชย บ้านเลขที่ 85 หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และสงเคราะห์งบประมาณ
ในการช่วยเหลือตามความเหมาะสม และให้กำลังใจแก่ครอบครัวที่ประสบภัยดังกล่าวด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 10.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายสวาสดิ์ พลประถม บ้านเลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้พิการมีฐานะยากจน
2.นาย หนูจอม รัตนเสน บ้านเลขที่ 22 หมู่ 5 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้ป่วยติดเตียงมีฐานะยากจน และอาศัยอยู่คนเดียว

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content