กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะ ฯ ออกปฏิบัติภารกิจร่วมกิจกรรม
โครงการจังหวัดกาฬสินธุ์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนโคกเจริญวิทยา
ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยนำถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและผูสูงอายุ
จำนวน ๖๐ ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดตราด

เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด พร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดตราด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ร่วมออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ ตำบลบางพระ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด มียอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้โลหิตรวม 22,950 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 20 ราย

จังหวัดตราด

จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต พร้อมทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลลำพูน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 56 ราย เป็นโลหิต 20,200 ซี.ซี. ผู้บริจาคดวงตา 24 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 21 ราย ผู้บริจาคร่างกาย 1 ราย ขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะอาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักเรียนทุกคน ที่ได้ประชาสัมพันธ์ และร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้

จังหวัดลำพูน

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต บริจาคอวัยวะ ร่างกาย และ ดวงตา
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี สภากาชาดไทย ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก โดยมี นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และ นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมอำเภอป่าโมก ดังนี้ มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางธีระพันธ์ ศรีบุญลือ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
โรงเรียนอนุกูลนารี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ ในการออกหน่วยบริการครั้งนี้ มีคณะครู
เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 53 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม AMT Hall
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ยอดผู้บริจาคจำนวน 159 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประธานพิธีมอบสิ่งของ
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนกรณีเกินศักยภาพของอำเภอ ตามโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ Kalasin Happiness Model
ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้ร่วมมอบสิ่งของ
ซึ่งศูนย์กาฬสินธุ์ แแฮปปี้เนส โมเดล ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากเหล่ากาชาดจังหวัด เช่น วัสดุก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย จำนวน 11 หลัง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-11.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกรเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมายจากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการ
รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมโรงเรียนร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 102 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 40 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่,นักเรียนโรงเรียน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาด กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ,และกิ่งกาชาดอำเภอกุฉินารายณ์ เข้าร่วมประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7
ครั้งที่ 2/2561 ณ โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร.ไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดตรัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
ออกรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง โดยมีนายนันธวัช เจริญวรรณ นายอำเภอเมืองตรัง นางปาณิรา อภิชัยสรพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.
อ.เมืองตรัง ร่วมนำราษฎรและนักศึกษามาร่วมบริจาคโลหิต มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคจำนวน 192 ราย ได้โลหิต 147 ยูนิต มีผู้บริจาคดวงตา
จำนวน 7 ราย

จังหวัดตรัง
Syndicate content