กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 - 11.30 น.  นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางปราณี ไพบูลย์ อายุ 67 ปี ผู้สงอายุ ผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 72 ม.3 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
2.นางจันทร์ แก้วหาไว อายุ 81 ปี ผู้สูงอายุ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 40 ม.3 ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมโรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 157 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 62,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย /อวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดฯ มอบหมายให้
ปลัดอำเภอ
ฝ่ายบริหารงานปกครอง จนท.กิ่งกาชาดฯ ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากไร้ ราย นายสมควร โคสมบูรณ์ ราษฎร ม.3 ต.เหล่าอ้อย
อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งอาศัยอยู่กับภรรยาและลูกอีก 2 คน ซึ่งป่วยเป็นโรคกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท เบื้องต้นได้มอบผ้าห่ม 2 ผืน และเมล็ดพันธ์
ผักสวนครัว 1 ชุด และได้เสนอเรื่องของบซ่อมแซมโครงการบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้

กิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะกรรมการฯ ออกร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธาน
โครงการฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดได้ร่วมกิจกรรมมอบทุนแก่นักเรียนที่ยาก,มอบชุดธารน้ำใจแก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส จำนวน 60 ชุด /ออกเยี่ยมบู๊ท

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงกรณี นางเพียร คงศรี อายุ 97 ปีบ้านเลขที่ 14 ม.6 ต.บางกุ้ง
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป 1 แพ็ค และแผ่นรองซับ 1 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือ
ในเบื้องต้น

จังหวัดตรัง

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
และร่วมหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ผู้แสดงความ
จำนงบริจาคดวงตา 56 ราย และแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ 56 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจาก นักเรียน/นักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ณ หอประชุม
อำเภอนาคู ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 118 ราย ผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย และแสดงความจำนงบ
ริจาคอวัยวะ 3 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอนาคู เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
ณ ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1) นางย่อย เจริญล่าง อายุ 91 ปี ที่อยู่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้ป่วยสูงอายุ/ติดเตียง ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
อาศัยอยู่กับบุตรสาว/บุตรสาวเป็นผู้ดูแล

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปิต์ชนรดี นายกกิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์ นำสมาชิกกิ่งกาชาดฯ
ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาชาดไทยสาขาที่ 360 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกันทรลักษ์ ร่วมออกบริจาคโลหิต
ณ วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์ โดยมีประชาชนตำบลจานใหญ่ และพื้นที่ไกล้เคียง ร่วมบริจาคโลหิต ผลการดำเนินการ ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 102 ราย
2.บริจาคอวัยวะ 3 ราย
3.บริจาคดวงตา 4 ราย

กิ่งกาชาดอำเภออำเภอกันทรลักษ์

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางเตือนจิตร์ รักร้อย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้คณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ลงพื้นที่มอบสิ่งของ และเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นายสมชาย ยอดบัว บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ
อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการบ้านเมืองสะอาดคนในชาติมีสุข " บวร " โดย นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน
มอบสิ่งของ ให้แก่ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จังหวัดอุทัยธานี
Syndicate content