กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายกล้าณรงค์ พงษ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ /นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำพร้อมด้วย
ชุดปฏิบัติประจำตำบลเหล่าอ้อย คณะกรรมการกิ่งกาชาด ผู้นำชุมชน และจิตอาสา ได้มอบบ้านกาชาดเพื่อผู้ยากไร้ ให้แก่นางลำดวน คำจุมจัง ม.3
บ้านค้อพัฒนา ต.เหล่าอ้อย ตามโครงการ " คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " โดยได้รับงบประมาณซ่อมแซมจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมนี้ได้มอบชุดเครื่องอุปโภค-บริโภคให้กับครัวเรือนดังกล่าวด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
เฉิลมพระเกียรติฯ 80 พรรษา อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้ง  18  อำเภอ โดยมีผู้มี
จิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 181 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 72,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 6 ราย /แสดงความจำนง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯร่วมกิจกรรมโครงการ “ แว่นตาเพื่อน้อง ” ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงตระหนักและเล็งเห็น
ความสำคัญสายตาของเด็กในพื้นที่ชนบทห่างไกล จึงมีโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” โดยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินการ ณ หอประชุมที่ว่าการ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.30-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้/พิการและผู้สูงอายุ จำนวน 2 ครัวเรือน ดังนี้
1.นางสาวอรัญญา ไชยสิทธิ์ อายุ 37 ปี มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 220 ม.4 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2.นางสาวจำลอง วิทาโน อายุ 40 ปี เป็นผู้พิการ มีฐานะยากจน บ้านเลขที่ 243 ม.4 ต.ไค้นุ่น อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 148 ราย
ได้โลหิตทั้งสิ้น 59,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 4 ราย /แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับบริษัท เคพีวี อีเคิล สระบุรี  ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์ นำสิ่งของอุปโภค/บริโภค
มามอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งประสบอุทภัยจากพายุโซนร้อน โพดุล ณ บ้านวังเกาะเหล็ก ตำบลลำพาน
อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนชาวจังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้ประสบภัยที่ได้รับความช่วยเหลือ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมต้อนรับนายสากล ม่วงศิริ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เดินทางมาจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยียวยาและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตชุมชนบ้านห้วย และชุมชนทุ่งสระ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมมอบเงิน
และสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยดังกล่าวในการนี้ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 09.45 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมต้อนรับองคมนตรี (นายอำพน กิตติอำพน)  ที่มาปฏิบัติราชการมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่ตำบลกาฬสินธุ์ และตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดและคณะได้ร่วมมอบถุงยังชีพ
พระราชทานพร้อมข้าวกล่องให้แก่ราษฎรที่มารับพระราชทานถุงยังชีพดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหอประชุมโรงเรียนอนุบาลเตาไห

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ มอบเครื่องมือ
ประกอบอาชีพให้กับราษฎร ที่เป็นผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส มีฐานะยากจน เป็นคนดีของสังคม ที่ขอรับความช่วยเหลือการสนับสนุน จำนวน 6 ราย ประกอบด้วย
1) นางทิพยาภรณ์ ถวิลเดช อำเภอยางตลาด ขอรับการสนับสนุนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง
2) นางสนิท เพียแก้ว อำเภอยางตลาด ขอรับการสนับสนุนจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 หลัง

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content