กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒ ครัวเรือน
ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า " คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "
ราย นางสาววรัญญา ภูน้ำต้น และนางสาวเสาร์ บุญนคร เป็นผู้ยากจน ที่อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดได้มอบเงินสงเคราะห์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิต
ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคาร ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับ
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมชัยสุนทร ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิต
ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒ ครัวเรือน
ตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า " คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง "
รายนางหน่วง นาสงวน อายุ ๗๐ ปี เป็นผู้สูงอายุ พิการทางการได้ยินอาศัยอยู่คนเดียวและยากจน ณ บ้านเลขที่ ๒๑๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนนำเกลี้ยง

 จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับ
บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิต
ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ รองนายกเหล่ากาชาด/ที่ปรึกษา
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาค ณ ธนาคารธนชาต จำกัด สาขากาฬสินธุ์
และบริษัทกาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ จำกัด สาขากาฬสินธุ์ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิตที่ธนาคารธนชาต จำนวน ๑๒๘ ยูนิต และจาก
บริษัทกาฬสินธุ์ ฮอนด้าคาร์ จำกัด จำนวน ๔๘ ยูนิต รวมทั้งสิ้น ๑๗๖ ยูนิต คิดเป็น ๗๐,๔๐๐ ซีซี. จึงขอขอบคุณ ผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
พร้อมด้วยรองนายกกิ่งกาชาดฯที่ปรึกษา  กรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดฯ ร่วมโครงการกิจกรรมจิตอาสา  “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฏาคม 2561 ซึ่งเป็นกิจกรรมทำความสะอาดภายในบริเวณ
เขตเทศบาลตำบลร่องคำ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน ประชาชน และ จิตอาสา ร่วมพิธีดังกล่าวนี้ด้วย

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ มหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิตในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์
ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๐๙ ราย คิดเป็น ๔๓,๖๐๐ ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
และคณะกรรมการเหล่ากาชาดฯ ออกเยี่ยมครัวเรือนยากจน/ผู้ป่วย/ผู้ด้อยโอกาส จำนวน ๒ ครัวเรือนตามโครงการเยี่ยมยามถามไถ่จากใจกาชาด
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายจังหวัดกาฬสินธุ์ที่ว่า " คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง " รายนายชารี พะยุงหอม อายุ ๖๓ ปี พิการเดินไม่ได้
เนื่องเกิดอุบัติเหตุรถชน อาศัยอยู่กับภรรยาเป็นผู้ดูแลมีฐานะยากจน ณ บ้านเลขที่ ๑๗๔ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content