กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมาย
จากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมบรรเทาทุกข์กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กองกำลัง
รักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับครอบครัว ผู้ประสบวาตภัยในเขตเทศบาล
ตำบลหนองสอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดได้มอบถุงยังชีพจำนวน 68 ชุด ให้กับครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับสำนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย
ราย นายแพง ภูบานเช้า อายุ 81 ปี ที่อยู่ 189 หมู่ที่ 6 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยวันนี้ เวลาประมาณ 11.30 น.
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 10,000.-บาท พัดลม 1 เครื่อง หม้อหุงข้าว 1 ใบ ผ้าห่มและถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ออกตรวจเยี่ยม
นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ราย นางสาวลลิตา พุฒโสม กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
คณะครุศาสตร์ (คบ.5 ปี) สาขาวิชา ภาษาไทย นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ การออกตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด และให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กำลังใจ ให้ความอบอุ่น พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 97 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา/บริจาคอวัยวะ จำนวน 36 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ฯ และนักศึกษา

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมเจตน์ เต็งมงคล นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ พร้อมด้วยสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
เข้าร่วมปฏิบัติงานกับเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ รับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสมเด็จ อำเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย
ผู้มีจิตศรัทธาแสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 1 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ร่วมกับสำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น กับครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน
3 ครัวเรือน ซึ่งได้ประสบอัคคีภัยวันนี้ เวลาประมาณ 13.00 น. ดังต่อไปนี้
1. บ้านเลขที่ 35 ม.8 ต.ยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้านของนายสำรอง ภูชนิด อายุ 62 ปี มีผู้อยู่อาศัย รวม 3 คน เหล่ากาชาด

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้คำแนะนำ ปรึกษา ให้กำลังใจ และให้ความอบอุ่น พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุน
พระราชทานฯ และให้แนวคิด/แนวทางให้เด็กนักเรียน ขยันหมั่นเพียรและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อไปในระดับสูงขึ้นตามความสามารถของแต่ละคน

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ได้ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ/ผู้พิการยากไร้ ดังนี้
1. นางสุข มูลตรีกะ อายุ 72 ปี ที่อยู่ 110 หมู่ที่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน ความดันสูง และโลหิตจาง
มีภาระการเลี้ยงดูหลาน 2 คน มีฐานะยากจน เหล่ากาชาดจังหวดกาฬสินธุ์ได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จำนวน 1,000 บาท
พร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-11.00 น. นางกรรณิกา  กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ
ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยบริการรับบริจาคโลหิต  ณ  หอประชุมโรงเรียนสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นสาธารณกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา/อวัยวะ จำนวน 1 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชนชาวอำเภอสมเด็จ เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content