กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 11.00 - 12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นายรังศรี หาดชัยภูมิ พิการและยากจน บ้านเลขที่ 5 ม.6 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์
2.นายคำพวง คัฐภูทัศน์ พิการและยากจน บ้านเลขที่ 78 ม.4 ต.ท่าคันโท อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางนวลจันทร์ บุตรสมบัติ กรรมการเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอท่าคันโท
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
89 ราย จำนวน 35,600 ซีซี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 11.30-13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางทำ สามสี อายุ 86 ปี เลขที่ 110 ม.11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุยากจนป่วยเป้นความดันโลหิตสูง
2.นางตุ่น ศรีสุข อายุ 81 ปี เลขที่ 109 ม.11 ต.นาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ผู้สูงอายุยากจนป่วยเป็นโรคเบาหวาน/ความดันสูง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาคู
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
141 ราย จำนวน 56,400 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอนาคู
เป็นอย่างดียิ่ง

จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา  09.00  น. นายสมลักษ์  ยกน้อยวงษ์  นายอำเภอสมเด็จ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
พร้อมคณะฯ ออกร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการหน่วยบริการอำเภอ
ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโนนชาด สาขาบ้านดงคำพัฒนา ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอสมเด็จ/ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสมเด็จ
พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้และพิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาย บุญชัยแสน หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้สูงอายุและฐานะยากจน ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวน 1 ชุด
2. นายสมพงษ์ คงชู หมู่ที่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นผู้สูงอายุและฐานะยากจน ที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ได้ให้การ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางศิริวรรณ ศรีทอง กรรมการเหล่ากาชาด พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
152 ราย จำนวน 60,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 17 ราย /อวัยวะ จำนวน 16 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการครู

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยม
ให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้ 1.นางบุญช่วย ดอนจงรักษ์ ผู้สูงอายุและยากจน บ้านเลขที่ 104 ม.17 ต.กมลาไสย
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 2.นายทองมวล ภูสีสิ้ว ผู้สูงอายุพิการทางการมองเห็น เลี้ยงลูกหลาน 2 คน บ้านเลขที่ 17 ม.6 ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้สูงอายุ ยากไร้ และพิการ จำนวนเงินครัวเรือนละ 1,000.- บาท พร้อมเครื่อง

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับ
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์และโรงพยาบาลกมลาไสย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอกมลาไสย เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วย
ของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 194 ราย จำนวน 77,600 ซีซี มีผู้บริจาค
ดวงตา จำนวน 23 ราย /อวัยวะ จำนวน 23 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00-12.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางวันดี มาตรภูมี เป็นผู้สูงอายุยากไร้และพิการ บ้านเลขที่ 1 ม.3 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
2.นายทอน แจ่มประไพร ดูแลบุตรที่พิการทางการเคลื่อนไหวและยากไร้ บ้านเลขที่ 8 ม.9 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content