กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน และมี Khun Adam Ramsey, Communication Team Leader ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ
จำนวน 55 คน

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา-เบตง)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับ นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน
และมี Khun Tomas Drayton, Protection Field Team Leader, ICRC Pattani และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ ICRC Bangkok

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยนางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Khun Alexander Dalliston

กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ระหว่างวันที่ 11– 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือความร่วมมือของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ระหว่างสภากาชาดไทย จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล และอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชน โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหัวดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งสภากาชาดไทย ประกอบด้วย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้แก่ นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค (วาระพิเศษ)
ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำโดย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำ
เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคเหนือ) โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ และนายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร เป็นผู้ชี้แจงนโยบายการจัดโครงการ/การสร้างทัศนคติและแรงบันดาลใจ มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคนพิการและผู้ดูแล

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2562 สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงาน
ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคกลาง) ณ 42 ซี เดอะชิค โฮเทล นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นางมาลี  เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนายเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายประสานงานความร่วมมือ ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ
(ICRC) เป็นผู้กล่าวรายงานและชี้แจงนโยบายการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ คือ คนพิการและผู้ดูแล รวมจำนวน 69 คน วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจัดโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 91 คน
โครงการนี้จัดครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้จัดโครงการนี้เสมอมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี

Syndicate content