กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้ จังหวัดกระบี่)

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ (ภาคใต้)  ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2562
ณ อ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายนโยบายการคลัง  เป็นประธานในพิธีเปิด
และมีนายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร ชี้แจงนโยบายการจัดโครงการและสร้างทัศนะคติและความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานของคนพิการในเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 72 คน (คนพิการ 53 คน/คนดูแล 19 คน)

งานสภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด” งาน"สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน" วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 17.00 น. สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ได้ร่วมงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งได้จัดแสดงนิทรรศการ เพื่อแนะนำผลการดำเนินงานตามภารกิจ
4 ด้าน ของสภากาชาดไทย ได้แก่ การบริการทางการแพทย์ และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2503 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี

กรุงเทพมหานคร

โครงการประชุมและอบรมสัมมนาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2562 นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ  ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด
สภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าว
ได้มีการบรรยายในหัวข้อหลักๆ ดังนี้
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
1) การใช้โปรแกรมระบบงานของสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

กรุงเทพมหานคร

การประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน 3 ปากเมง จังหวัดตรัง (ศูนย์โนรี) 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด  สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์  ศูนย์ฝึกอบรมปฐม
พยาบาลและสุขภาพอนามัย และสถานีกาชาดที่ 14 สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ประชุมปรึกษาหารือการดำเนินงานของหน่วยกู้ภัย
ทะเลฅชุมชน ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงแรมทรายทองรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี)
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี
นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน และมี Khun Adam Ramsey, Communication Team Leader ICRC Pattani กล่าวทักทายจิตอาสาฯ
จำนวน 55 คน

กรุงเทพมหานคร

การอบรมให้แก่จิตอาสาสภากาชาดไทย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา-เบตง)
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์แมนดาริน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผศ.ดร. จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีพันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับ นางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน
และมี Khun Tomas Drayton, Protection Field Team Leader, ICRC Pattani และคุณเอกราช รักวนัส หัวหน้าฝ่ายกาชาดสัมพันธ์ ICRC Bangkok

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดนราธิวาส) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับ โดยนาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวรายงาน โดยนางพิศประภา ยางเยี่ยม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Khun Alexander Dalliston

กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบริหารกิจการ
เหล่ากาชาด ร่วมกับ คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) จัดโครงการสร้างเสริมสมรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัด
และกิ่งกาชาดอำเภอ ระหว่างวันที่ 11– 12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
โดย นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการ

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 การประชุมปรึกษาหารือความร่วมมือความร่วมมือของหน่วยกู้ภัยทะเลชุมชน ระหว่างสภากาชาดไทย จังหวัดกระบี่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล และอาสาสมัครกู้ภัยทะเลชุมชน โดย นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหัวดกระบี่ ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการ
จังหวัดกระบี่ ให้เป็นประธานการประชุมฯ ซึ่งสภากาชาดไทย ประกอบด้วย สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้แก่ นางสุไลรัตน์ โอสถานนท์ ที่ปรึกษา
สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางชุตินธร ปานะดิษฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายชวลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงาน

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับกรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 12 ภาค (วาระพิเศษ)
ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ชั้น 8 อาคารเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย โดยนายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมฯ
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นำโดย นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการ

กรุงเทพมหานคร
Syndicate content