กระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 75 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 35 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอ
เหนือคลอง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย ได้โลหิต จำนวน 62 ราย งดรับโลหิต จำนวน 49 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 27,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย และอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร มอบหมายให้คณะกรรมการ/ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ได้โลหิต
จำนวน 62 ราย งดรับโลหิต จำนวน 38 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 27,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 29 ราย และอวัยวะ 28 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 24 มกราคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียน
คลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 81 ราย ได้โลหิต จำนวน 51 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,950 ซีซี

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 163 ราย ได้รับโลหิต จำนวน
97 ราย งดรับโลหิต จำนวน 66 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 43,650 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ  โรงพยาบาลสตูล นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย  นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล เดินทางไปเยี่ยมพร้อมมอบเงินจำนวนหนึ่ง เป็นกำลังใจให้แก่นายอุเส็น อีดเหล็ก อาศัยบ้านเลขที่ 160
ม.2 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ผู้ประสบเหตุไฟคลอกขณะทำงานในเรือที่จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30-13.00 น. พตท.มล.กิติบดี ประวิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต "โครงการทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" ณ ศาลาประชาคม ที่่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-13.00 น. พตท.มล.กิติบดี ประวิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 211 ราย ได้โลหิต จำนวน 138 ราย งดรับโลหิต จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 62,100 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาค
ดวงตา จำนวน 20 ราย และอวัยวะ จำนวน 20 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30-13.00 น. พตท.มล.กิติบดี ประวิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้
นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 ห้างบิ๊กซี กระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิต จำนวน 54 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 21 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 24,300 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 90 ทุน
ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 40 ทุนๆ ละ 3,000 บาทโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวให้โอวาท นายสมโภช โชติชูช่วง ปลัดจังหวัดกระบี่ (เลขานุการเหล่ากาชาด) กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
สุดมงคล ชั้น 2 เทศบาลเมืองกระบี่

จังหวัดกระบี่
Syndicate content