กระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ กรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่่ 1 ห้างบิ๊กซีกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้โลหิต จำนวน 33 ราย งดรับโลหิต จำนวน 18 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 244 ราย ได้โลหิต จำนวน 179 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 65 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 80,550 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย และอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต
จำนวน 66 ราย ได้โลหิต จำนวน 29 ราย งดรับโลหิต จำนวน 37 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 13,050 ซีซี และที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน นางจงดี สกลกิติวัฒน์
นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต
ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา
2 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน มีผู้แสดงความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 237 ราย ได้โลหิต

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 111 ราย ได้โลหิต
จำนวน 90 ราย งดรับโลหิต จำนวน 21 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 40,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 203 ราย ได้โลหิต จำนวน 144 ราย งดรับโลหิต จำนวน 59 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 64,800 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 112 ราย ได้โลหิต
จำนวน 67 ราย งดรับโลหิต จำนวน 45 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 30,150 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน
76 ราย ได้โลหิต จำนวน 61 ราย งดรับโลหิต จำนวน 15 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 27,450 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 8 ราย
และอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

วันที่่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่่ว่าการอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ มี่ผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 112 ราย ได้โลหิต จำนวน 82 ราย งดรับโลหิต จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
36,900 ซีซี

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 217 ราย ได้โลหิต จำนวน 162 ราย งดรับโลหิต จำนวน 55 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
72,900 ซีซี

จังหวัดกระบี่
Syndicate content