กระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางจงดี สกลกิติวัฒน์ และนางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต  ณ  โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิต จำนวน 38 ราย งดรับโลหิต จำนวน 37 ราย
ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 17,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 30 ราย และอวัยวะ จำนวน 27 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่่
มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 213 ราย ได้โลหิต จำนวน 162 ราย งดรับโลหิต จำนวน 51 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 72,900 ซีซี

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ร่วมโครงการบริจาคโลหิต “ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 " ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน มีแจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่่่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 149 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 130 ราย ได้โลหิต จำนวน 98 ราย งดรับโลหิต จำนวน 32 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
44,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และอวัยวะ จำนวน 5 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 26 มิถุนายน 2561 พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการ/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมควร ขันเงิน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติ ในโครงการ “ ทำดี...ทำง่าย…ให้เลือด ภาค 5 โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์
สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2561 และนางเอมอร โชติชูช่วง กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ร่วมมอบเกียรติบัตร พร้อมกับ

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 83 ราย ได้โลหิต จำนวน 71 ราย งดรับโลหิต จำนวน 12 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 31,950 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต โครงการวันผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเมืองกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 136 ราย ได้โลหิต จำนวน 89 ราย งดรับโลหิต จำนวน 47 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 40,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 139 ราย ได้โลหิต
จำนวน 94 ราย งดรับโลหิต จำนวน 45 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 42,300 ซีซี

จังหวัดกระบี่่
Syndicate content