กระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 120 ราย ได้โลหิต
จำนวน 102 ราย งดรับโลหิต จำนวน 18 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 45,900 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย และอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 129 ราย ได้โลหิต
จำนวน 108 ราย งดรับโลหิต จำนวน 21 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 48,600 ซีซี

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 1 เมษายน 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางจงดี สกลกิติวัฒน์ และนางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ร่วมโครงการรับบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการ สภากาชาดไทย
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้าอันดามัน มีผู้แจ้งความ

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 28 มีนาคม 2562 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความ
ประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 228 ราย ได้โลหิต จำนวน 178 ราย งดรับโลหิต จำนวน 50 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 80,100 ซีซี

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่่ 1 โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้ง
ความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 141 ราย ได้โลหิต จำนวน 102 ราย งดรับโลหิต จำนวน 39 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 45,900 ซีซี มีผู้แสดง

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 156 ราย ได้โลหิต จำนวน 128 ราย งดรับโลหิต จำนวน 28 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
57,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย และอวัยวะ จำนวน 11 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 132 ราย ได้โลหิต จำนวน 98 ราย งดรับโลหิต จำนวน 34 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
44,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่่ 1 ห้างบิ๊กซีกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 63 ราย ได้โลหิต จำนวน 28 ราย งดรับโลหิต จำนวน 35 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 12,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย และหน่วยที่่ 2 ห้างโลตัสกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 201 ราย ได้โลหิต จำนวน 144 ราย งดรับโลหิต จำนวน 57 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 64,800 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน
2 ราย และอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ มอบหมายให้
นางเอมอร โชติชูช่วง และนางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเมืองกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 108 ราย ได้โลหิต จำนวน 72 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 36 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 32,400 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดกระบี่่
Syndicate content