กระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 130 ราย ได้โลหิต จำนวน 94 ราย งดรับโลหิต จำนวน 36 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
42,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 83 ราย งดรับโลหิต จำนวน 27 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 37,350 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน
61 ราย ได้โลหิต จำนวน 49 ราย งดรับโลหิต จำนวน 12 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,050 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 46 ราย
ได้โลหิต จำนวน 37 ราย งดรับโลหิต จำนวน 9 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 16,650 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพนมเบญจา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 76 ราย ได้โลหิต
จำนวน 57 ราย งดรับโลหิต จำนวน 19 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 25,650 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ห้างบิ๊กซีกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 69 ราย ได้โลหิต จำนวน 57 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 12 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 25,650 ซีซี หน่วยที่ 2 ห้างโลตัสกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 92 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรวันผู้บริจาค
โลหิตโลก ประจำปี 2562 และพิธีมอบเข็มที่ระลึก ประกาศนียบัตร ประกาศเกียรติคุณ (มอบเข็มครั้งที่ 48, 60, 72, 84, 96) โดยนางดวงสุดา ขันเงิน
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตในโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562 ภายใต้สโลแกน " Safe Blood For All - โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ
(ผู้บริจาคโลหิตรับเสื้อยืด Safe Blood for all เป็นของที่ระลึก) มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 124 ราย ได้โลหิต จำนวน 60 ราย งดรับโลหิต

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 222 ราย ได้โลหิต จำนวน 168 ราย งดรับโลหิต จำนวน 54 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
75,600 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่ นายกเหล่ากาาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางดวงสุดา  ขันเงิน  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 101 ราย
ได้โลหิต จำนวน 75 ราย งดรับโลหิต จำนวน 26 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,750 ซีซี

จังหวัดกระบี่่
Syndicate content