กระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้โลหิต จำนวน 74 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
33,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 137 ราย ได้โลหิต
จำนวน 106 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 47,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และอวัยวะ
จำนวน 21 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น.  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ณ โรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้โลหิต จำนวน 27 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 6 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 12,150 ซีซี และหน่วยที่ 2 ณ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความ

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางเอมอร โชติชูช่วง, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 166 ราย
ได้โลหิต จำนวน 93 ราย งดรับโลหิต จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 41,850 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย ได้โลหิต จำนวน 47 ราย งดรับโลหิต จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 21,150 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบอัคคีภัยภัยรายนายบุญรินทร์-นางหนูลาภ คงทอง อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๕ หมู่ ๑ ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
อำเภอเขียรถใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบชุดเครื่องนอน ชุดเรื่องครัว ถุงยังชีพ และเงินสด จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรมอ่าวนางวิลล่า รีสอร์ท อ.เมือง
จ.กระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 86 ราย งดรับโลหิต จำนวน 24 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 38,700 ซีซี
มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางเอมอร โชติชูช่วง นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอันดามัน อาคารโรงเรียนต้นกล้า

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เัมื่อวันที่่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้
นายสมโภช โชติชูช่วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ทำดี ทำง่าย ให้เลือด" โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุน
เยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 พร้อมด้วยนางเอมอร โชติชูช่วง, นางจงดี สกลกิติวัฒน์, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
และคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ เวลา 15.30 น. นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายก

จังหวัดกระบี่
Syndicate content