กระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิต จำนวน 50 ราย งดรับโลหิต จำนวน 25 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,500 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 74 ราย งดรับโลหิต จำนวน 36 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
33,300 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1 ณ ห้างโลตัสกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้โลหิต จำนวน 42 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 17 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 18,900 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 193 ราย
ได้โลหิต จำนวน 161 ราย งดรับโลหิต จำนวน 32 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 72,450 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภออ่าวลึก อำเภออ่าวลึก
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้โลหิต จำนวน 74 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
33,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และอวัยวะ จำนวน 6 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอลำทับ อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 137 ราย ได้โลหิต
จำนวน 106 ราย งดรับโลหิต จำนวน 31 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 47,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และอวัยวะ
จำนวน 21 ราย

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น.  พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่ 1 ณ โรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย ได้โลหิต จำนวน 27 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 6 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 12,150 ซีซี และหน่วยที่ 2 ณ โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความ

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางเอมอร โชติชูช่วง, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 166 ราย
ได้โลหิต จำนวน 93 ราย งดรับโลหิต จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 41,850 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกระบี่
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย ได้โลหิต จำนวน 47 ราย งดรับโลหิต จำนวน 30 ราย ได้ปริมาณโลหิต
จำนวน 21,150 ซีซี มีผู้แจ้งความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 10 ราย และอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดกระบี่
Syndicate content