ประวัติ

ประวัติการก่อตั้งสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

มติที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 306 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ให้ยกฐานะ

สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด ในสังกัดสำนักงานบริหาร ขึ้นเป็น สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด

เป็นสำนักงานลำดับที่ 14 ของสภากาชาดไทย โดยแบ่งส่วนงานเป็น 1 ฝ่าย 2 กลุ่มงาน คือ

1) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2) กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด

3) กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ


หน้าที่ความรับผิดชอบ

“สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการดำเนินกิจการ

เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของงานเหล่ากาชาดจังหวัด

กิ่งกาชาดอำเภอในภูมิภาคให้สามารถสนับสนุนภารกิจของสภากาชาดไทย”


ยุทธศาสตร์

สภากาชาดไทย มียุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศและครบวงจร

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาและขยายบริการโลหิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก

โดยสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้ปฏิบัติภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย

ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 และเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ ปฏิบัติตาม ยุทธศาสตร์ ที่ 2 – 4