14/03/2017 คู่มือคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด (มีนาคม 2560)
10/03/2017 เอกสารประกอบการบรรยาย - โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด
26/01/2017 โครงการสร้างเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของเหล่ากาชาดจังหวัด
25/01/2017 การจัดส่งเอกสารการปฏิบัติงานของผู้พิการ
24/01/2017 ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet และ Social Media สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป " รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2560
24/01/2017 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560