23/04/2015 VIP news ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม 2558
21/04/2015 ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรมในวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบ 122 ปี ในวันที่ 26 เมษายน 2558
21/04/2015 การเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว
21/04/2015 ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 74 และ 75) พ.ศ.2553 หมวดที่ 8 ข้อ 49
21/04/2015 ให้วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
20/04/2015 ปฏิญญางานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
16/04/2015 ขอให้เหล่ากาชาดจังหวัดที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ จัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ไตรมาสที่ 1-2/2558 พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแลส่งสภากาชาดไทย
10/04/2015 ขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจำเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย และขอส่งสรุปโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ รุ่นที่ 1/2558