19/09/2017 ขอความร่วมมือจัดส่งแนวคิดการบริหารจัดการกลุ่มจิตอาสาสภากาชาดไทย
11/09/2017 การบันทึกรับสินทรัพย์ถาวรเข้าในระบบ FMIS
08/09/2017 การแก้ไขการประมวลผลสรุปความเคลื่อนไหวรายเดือนและยกเลิกคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร
08/09/2017 ขอความร่วมมือนายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด พิจารณาให้ความเห็นต่อ ร่างข้อบังคับสภากาชาดไทย หมวดที่ 8 ว่าด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด
05/09/2017 การบันทึกรายได้รอการรับรู้
17/08/2017 การรายงานผลการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาสภากาชาดไทย
17/08/2017 ขอแจ้งชื่อและตราสัญลักษณ์ของสถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย
07/08/2017 การบูรณาการความร่วมมือสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯกับเหล่ากาชาดจังหวัด กับงานภัยพิบัติและการขอรับการสนับสนุน