10/07/2019 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้พระปรมาภิไธย/พระนามาภิไธย คำอ่าน และสรรพนาม คำขึ้นต้น คำลงท้าย ในคำกราบบังคมทูล/กราบทูล และระเบียบส่วนราชการในพระองค์
09/07/2019 " คอนเสิร์ต The Duest Concert " ทุกจังหวะของชีวิต มีสีสันของความรักและการให้เสมอ
08/07/2019 ขอความร่วมมือติดประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย
03/07/2019 โครงการขอรับเงินสนับสนุนจากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูต ประจำปี 2562
02/07/2019 ระเบียบสำนักนายกรฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
26/06/2019 การสรรหาสถานที่ติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED)
18/06/2019 เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการเสริมสร้างสรรถนะคนพิการที่ปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาอำเภอ ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
13/06/2019 แก้ไขแบบรายงานผลการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และในพระราชานุเคราะห์