27/01/2016 ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น Internet และ social Media สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป " รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
27/01/2016 ประกาศสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจัดถุงยังชีพ
21/01/2016 การใช้ระบบสารสนเทศการเงินสภากาชาดไทย (FMIS)
20/01/2016 โครงการอบรมวิทยากรแกนนำจิตอาสา (ครู ข.) สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
08/01/2016 แนวทางปฏิบัติการรับรู้มูลค่าสินทรัพย์ เพื่อบันทึกในระบบ FMIS
03/12/2015 ขอให้นายกกิ่งกาชาดอำเภอทุกกิ่งกาชาดอำเภอดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้ง คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอชุดใหม่
03/12/2015 ขอให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้ง คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่