25/11/2014 ขอเชิญเสนอชื่อและรายละเอียดบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ที่จะได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2557
19/11/2014 VIP news
17/11/2014 ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงวันเข้าร่วมโครงการประชุมฯ ของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่เข้ารับตำแหน่งใหม่
17/11/2014 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
12/11/2014 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่รับตำแหน่งใหม่ และประชุมนายก เหล่ากาชาดจังหวัด เหรัญญิก และเลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2558
07/11/2014 สื่อประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคดวงตา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
17/10/2014 แบบตอบรับโครงการปฏิบัติธรรม ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
16/10/2014 ข้อแนะนำ ในการเข้าร่วม “โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557”