28/11/2016 การส่งผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้ เข้าร่วมโครงการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย
22/11/2016 การจัดทำโครงการ "พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ในจังหวัดที่มีความพร้อมเป็นจังหวัดนำร่อง
22/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
21/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
18/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
17/11/2016 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอทั่วประเทศ รอบที่ 2
15/11/2016 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของกิ่งกาชาดอำเภอสู่ความเป็นเลิศ (เชียงราย พะเยา เชียงใหม่)
14/11/2016 เอกสารประกอบการบรรยาย : โครงการประชุมสัมนา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งให้กับเหล่ากาชาดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2560