17/09/2014 อบรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสภากาชาดไทย กาชาดสากล และการใช้เครื่องหมายกาชาด รุ่นที่ 1
12/09/2014 การเดินทางของจดหมาย การรอคอย และความหวังของแม่ (Red Cross Massage) ของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
05/09/2014 การอบรมระบบสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีและการพัสดุ (FMIS) ของเหล่ากาชาดจังหวัด
28/08/2014 การเชิญพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองเครื่องแบบกาชาด (ครีม-แดง)
26/08/2014 การจัดทำงบประมาณประจำปี 2557 และการเข้าสู่ระบบสารสนเทศทางการเงิน (FMIS)
26/08/2014 ขอความอนุเคราะห์ดำเนินโครงการบริจาคดวงตาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน่ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
13/08/2014 การติดตามผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอประจำปีงบประมาณ 2557
05/08/2014 นโยบายอาสาสมัคร สภากาชาดไทย