07/07/2015 คำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 686/2558 เรื่อง ให้ผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี
07/07/2015 สรุปผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
03/07/2015 การซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
24/06/2015 เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง
22/06/2015 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค จำนวน 12 ราย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2558
18/06/2015 ด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือเหล่ากาชาดจังหวัด จัดส่งงบประมาณประจำปี 2559 พร้อมทั้งรวบรวมงบประมาณประจำปี 2559 ของกิ่งกาชาดอำเภอในกำกับดูแล จัดส่งไปยังสภากาชาดไทย ภายในเดือนมิถุนายน 2558 และขอแก้ไขแบบฟอร์มคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2559 หน้า 2
11/06/2015 โครบการบริจาคดวงตา อวัยวะ และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
04/06/2015 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " เทคนิคการเชิญชวนบริจาคดวงตา การเจรจาและจัดเก็บดวงตา ประจำปี 2558 "