27/07/2015 VIP NEWS ฉบับเดือนเมษายน - กรกฎาคม 2558
27/07/2015 ปาฐกถา งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
13/07/2015 ด่วนที่สุด/การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น
07/07/2015 คำสั่งสภากาชาดไทย ที่ 686/2558 เรื่อง ให้ผู้บริหารสภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่และลูกจ้างเดินทางไปปฏิบัติงานที่จังหวัดชลบุรี
07/07/2015 สรุปผลโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปประจำเหล่ากาชาดจังหวัด 76 จังหวัด
03/07/2015 การซักซ้อมความเข้าใจในการเข้าร่วมงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
24/06/2015 เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต ครบ ๓๖ ครั้ง และ ๑๐๘ ครั้ง
22/06/2015 นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค จำนวน 12 ราย เข้าเฝ้าฯ ถวายตัว เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ 2558