03/09/2015 โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2559 " เฉลิมพระเกียรติสภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 "
20/08/2015 เอกสารประกอบการบรรยาย : งานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ 11
17/08/2015 การสรรหานักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2558
14/08/2015 สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพื่อซ่อมแซมบ้านพักอาศัยสำหรับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2558
07/08/2015 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นตามโครงการ " เหล่ากาชาดห่วงใยผู้สูงวัย มองโลกสดใสด้วยแว่นสายตา เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 " จังหวัดสุรินทร์
04/08/2015 หนังสือขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ประจำเหล่ากาชาดจังหวัด เข้าร่วมโครงการวิทยากรแกนนำฯ รุ่น 2/2558
13/07/2015 ด่วนที่สุด/การประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น